دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی- …

تحقیقات بهرهمندی تحقیق در مورد کاربردهای ویژه تحقیقات تجاری طراحی/ توسعۀ / تولید محصول ویژه طراحی مدل تجاریسازی بهبود و آمادهسازی محصول نهایی تولید واقعی…