جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی های بازاریابی بین الملل بر …

آزمایش تجاریسازی فرآیند توسعۀ محصول جدید از دیدگاه کوپر (۱۹۸۶):کوپر (۱۹۸۶) ارائه کننده ۱۳ مرحله در یک مدل میباشد که در نتیجه جداسازی فعالیتهایی نظیر…