جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد …

برنامههاى مرتبط با تحرک تجارى برنامههاى مرتبط با حمایتهاى مالى همچنین عملکرد صادراتى در الگو آنها از دو بعد مجزا یعنى عملکرد بازار صادرات و…

دسترسی متن کامل – بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها- …

(۸) جریان‌های نقدی پایدار = بازده جریان نقد سرمایه گذاری شدهسرمایه گذاری ناخالصجریان‌های نقدی پایدار، جریان‌های نقدی ناخالص عملیاتی بدون کاهش ارزش اقتصادی[۱۴] می‌باشند. کاهش ارزش…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی درکارکنان شرکت های بیمه …

بررسی نگرش اعضای هیئت علمی پیرامون تسهیم دانش همبستگی معنی داری بین فرهنگ ،ساختار دانشکده ،فناوری اطلاعات اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی فردی ،وکار گروهی با…