دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس …

اولی، محمدرضا، قایمی اصل، مهدی، امین‌زادگان، سعیده، عظیمی، الناز، (۱۳۹۳)، تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی…