دسترسی متن کامل – بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها- …

(۸) جریان‌های نقدی پایدار = بازده جریان نقد سرمایه گذاری شدهسرمایه گذاری ناخالصجریان‌های نقدی پایدار، جریان‌های نقدی ناخالص عملیاتی بدون کاهش ارزش اقتصادی[۱۴] می‌باشند. کاهش ارزش…