سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی- قسمت …

۱۴ ۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴ ۸۲/۰ ۳-۱) جدول تفکیک متغیرها و سوالات تحقیق۳-۷ روش تجزیه و تحلیل دادههابا استفاده از روش تکنیک معادلات ساختاری و از تحلیل رگرسیون…