الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش- قسمت ۴

– انگیزش:توسعه مسیر پیشرفت شغلی، شناخت و قدردانی، ارتباطات، تعیین هدف و ارزیابی، توانمندسازی، فرصتهای برابر، مشارکت، رهبری، فرصتهای یادگیری و موفقیت، ارزشها، ماموریت، چشمانداز،…