سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی های بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی- قسمت …

(منبع: بلینگر و همکاران، ۲۰۰۳)۲-۶-۲ مدل راهبرد رقابتی آنسف[۳۲]۲این مدل برای راهبرد جانشینی محصول با توجه به مأموریت شرکت در محیط رقابتی پیشنهاد شده است.…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی های بازاریابی بین الملل بر …

آزمایش تجاریسازی فرآیند توسعۀ محصول جدید از دیدگاه کوپر (۱۹۸۶):کوپر (۱۹۸۶) ارائه کننده ۱۳ مرحله در یک مدل میباشد که در نتیجه جداسازی فعالیتهایی نظیر…