تاثیر آموزش « راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان » بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی- قسمت ۲

۲-۷-رویکرد سازنده گرایی ۳۰۲-۸-یادگیری مشارکتی ۳۲۲-۹-تعامل بین همتایان ۳۴۲-۱۰-نقش همکاری ۳۶۲-۱۱-فرهنگ همتایان ۳۷۲-۱۲-پرسشگری ۳۸۲-۱۲-۱-سؤال و نقش آن در تفکر ۳۹۲-۱۲-۲-پرسشگری متقابل هدایت شده ۴۰۲-۱۳-تحقیقات انجام…