الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش- قسمت ۲۹

شاخص و استانداردتفکر استراتژیک دانش فنی مربوط به شغل برقراری استانداردهااولویت گذاری و انعطاف پذیری استانداردهارشد و توسعه ارزیابی شوندهسازماندهی برنامهریزی آموزش تربیت و پرورش…