۶-۲ تحقیقات پیشنهادی آینده
در این تحقیق سعی بر آن شد تا با عدم اعمال محدودیتهای مختلف، دامنه تحقیق به نحوی که هدف تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد تغییر ننماید. بدین ترتیب نتیجه به دست آمده قابلیت تعمیم بر مسائل مشابه را دارا می باشد. به عنوان قدم های بعدی تحقیق در مسیر موضوع این تحقیق پیشنهاد می گردد:
خطا و پراکندگی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در رفتارهای متنوع سهم (ترکیب های مختلف نوسان و روند) مورد بررسی قرار گیرد.
استخراج/ انتخاب ویژگی داده های قیمت سهم بر اساس الگوریتمهای معتبر شناخته شده داده کاوی صورت گرفته و در تحقیقی نتایج به کارگیری داده های کاهش یافته با روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت در برابر روش مورد استفاده داده کاوی توسط شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شده با الگوریتم ازدحام ذرات مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست منابع

[۱] Wu Ming-Tao, Econ Coll, “The research on stock price forecast model based on data mining of BP neural networks,” in Intelligent System Design and Engineering Applications (ISDEA), 2013.
[۲] مسعود فرکی، محمدحسین سرائی، شهرام کیخانی, “یک مورد کاوی موردی پارامترهای مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم انتشار بازگشتی,” در اولین کنفرانس داده کاوی ایران, ۱۳۸۶٫
[۳] پیام حنفی زاده، ابوالفضل جعفری, “مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی پیشخور و خودسازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام,” مطالعات مدیریت صنعتی, جلد شماره ۱۹, شماره سال هشتم, ۱۳۸۹٫
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

[۴] Debashish Das, Mohammad Shorif Uddin, “Data mining and neural network techniques in stock market prediction: A methodological review,” International journal of artificial intelligence and application, vol. 4, no. 1, pp. p117-127, Jan 2013.

[۵] Jianfeng Li, Jun Zhai, Junfeng Guo, “Relative value mining in stock market based on fuzzy clustering method,” CCA2013, vol. ASTL Vol 17, pp. p 112-115, 2013.

[۶] رضا حافظی، جمال شهرابی، اسماعیل هداوندی, “توسعه ی مدلی ترکیبی هوشمند برای پیش بینی بازار سهام تهران,” مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن, جلد شماره دوم, شماره سال دهم, ۱۳۹۲٫

[۷] M.H.Fazel Zarandi, E.Hadavandi, I.B.Turksen, “A hybrid fuzzy intelligent agent-based system for stock price prediction,” International journal of intelligent system, vol. 00, pp. p 1-23, 2012.

[۸] Dyckman, T., Philbrick, D., Stephan, J., “A comparison of event study methodologies using daily stock returns: A simulation approach,” Journal of Accounting Research, pp. p 1-30, 1984.

[۹] Malkiel, Burton G., and Richard E. Quandt, “The supply of money and common stock prices: Comment,” The Journal of Finance, pp. p 921-926., 1972.

[۱۰] Kaastra, I., & Boyd, M., “Designing a neural network for forecasting financial and economic time series,” Neurocomputing, pp. p 215-236., 1996.

[۱۱] Rezaiedolatabadi, H., Sayadi, S., Hosseini, A., Forghani, M., & Shokhmgar, M., “Modeling and Forecasting Stock Prices Using an Artificial Neural Network and Imperialist Competitive Algorithm,” International Journal of Academic Research in Accounting, pp. p 296-3-2, 2013.