مدل

MSE

RMSE

شبکه عصبی MLP با ساختار منتخب

۰٫۰۸

۰٫۲۸

رگرسیون

۰٫۱۵

۰٫۳۹

از آنجاییکه یکی از سؤالات فرعی تحقیق حاضر اندازهگیری دقت روش شبکه عصبی و سؤال دیگر مربوط به اندازهگیری دقت روش رگرسیون خطی میباشد با مقایسه نتایج فوق ملاحظه میگردد که خطای MSE شبکه عصبی طراحی شده برای پیشبینی فروش داخلی کاتد ۰٫۰۶ و خارجی کاتد نیز ۰٫۰۶ و برای پیش‌بینی فروش داخلی مفتول ۰٫۰۸ میباشد. همچنین میزان خطای MSE معادله رگرسیون استخراج شده برای فروش داخلی کاتد ۰٫۱، برای فروش خارجی کاتد ۰٫۳۵، وبرای فروش داخلی مفتول ۰٫۱۵ میباشد؛ بنابراین دقت شبکه عصبی و رگرسیون خطی برای هر یک از روشها مشخص شد.
با توجه به سه جدول فوق میتوان به سؤال فرعی سوم تحقیق که عبارتست از« نتایج و دقت روش شبکه عصبی و رگرسیون در پیش‌بینی فروش چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟» نیز اینگونه پاسخ داد که:
با مقایسه نتایج حاصل از دو روش شبکه عصبی و رگرسیون خطی، مشاهده میشود در هر سه مجموعه داده، میزان خطای شبکه عصبی کمتر از خطای رگرسیون بوده و بنابراین عملکرد شبکه عصبی در پیشبینی فروش هر دو محصول بهتر از روش رگرسیون ارزیابی میشود.
علت برتری شبکه عصبی در این است که رگرسیون بر اساس توابع معینی برازش می‌شود که مبنای آن کاهش مجموع مربعات خطاها است اما شبکه عصبی مصنوعی بر اساس یادگیری حاصل از آموزش، توابع غیرخطی پیچیده‌تری را بر اساس وزنهای محاسبهشده در حین آموزش جهت پیش‌بینی استفاده می‌کند. در اینجا نیز به این دلیل که دادههای مربوط به فروش از یک روند خاص و خطی تبعیت نمیکنند رگرسیون نمیتواند برآورد خوبی داشته باشد اما شبکه عصبی با دقت نسبتاً بالایی به انجام پیشبینی میپردازد.
۴-۷ سناریوسازی و انتخاب استراتژی بازاریابی
همان طور که در فصل دوم اشاره شد یکی از استراتژیهای بازاریابی که شرکتها میتوانند از آن بهره جویند، ماتریس رشد میباشد. در این ماتریس (مطابق حوزه فعالیت شرکت، جایگاه شرکت در منحنی عمر آن و… ) چهار استراتژی بر مبنای دو شاخص اصلی محصول و بازار، برای شرکت در نظر گرفته میشود. از آنجاییکه سه استراتژی تنوع، توسعه محصول و توسعه بازار ملاحظاتی فرا سازمانی را میطلبد، در حیطه این تحقیق نمیگنجد لذا در این تحقیق تنها استراتژی رسوخ در بازار مورد مطالعه قرار میگیرد. در ادامه، ابتدا با استفاده از شبکه عصبی طراحی شده در مرحله قبل و با کمک شبیهسازی سناریوهای مختلفی، ساخته شده و سپس بر مبنای این سناریوها، استراتژی بازاریابی ارائه میشود.
۴-۷-۱ سناریوسازی
پس از اینکه بهترین ساختار شبکه عصبی برای هر یک از مجموعه دادهها انتخاب شد، با استفاده از شبکه ساخته شده و شبیهسازی، با اعمال تغییرات در هر یک از شاخصها، مقدار تغییر در میزان فروش پیشبینی شده که نمودار آنها در ذیل رسم شده است.
الف) فروش داخلی کاتد
سناریو ۱: تأثیر تغییرات نرخ بیکاری بر میزان فروش داخلی کاتد
بدین منظور چند ماه از بازه مورد مطالعه، در نظر گرفته شد و به تفکیک برای هر یک از آنها، نرخ ارز را افزایش داده و سایر شاخصها را ثابت در نظر گرفته و تغییرات میزان فروش، مورد بررسی قرار گرفت.
نمودار (۴-۲). تغییرات نرخ بیکاری و میزان فروش داخلی کاتد
همانطور که ملاحظه میشود، پیشبینی میشود با افزایش نرخ بیکاری، میزان فروش شرکت کاهش یابد.
سناریو ۲: تأثیر تغییرات قیمت بر میزان فروش داخلی کاتد
در این سناریو، با ثابت گرفتن سایر شاخصها، اثر تغییرات قیمت بر میزان فروش بررسی شده است.
نمودار (۴-۳). تغییرات قیمت و میزان فروش داخلی کاتد
همانطور که نمودار (۴-۳) نشان میدهد ، پیشبینی میشود که با افزایش قیمت میزان فروش کاهش پیدا کند.
سناریو ۳: تأثیر تغییرات GDP بر میزان فروش داخلی کاتد
این سناریو با ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها، تغییرات GDP را بر میزان فروش بررسی میکند.
نمودار (۴-۴). تغییرات GDP و میزان فروش داخلی کاتد
ملاحظه میشود با افزایش مقدار GDP، میزان فروش نیز افزایش مییابد.
سناریو ۴: تأثیر تغییرات ظرفیت تولید بر میزان فروش داخلی کاتد
نمودار (۴-۵). تغییرات ظرفیت تولید و میزان فروش داخلی کاتد

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir