تعداد ۸۸

همانطور که جدول شماره ۴-۱۱ نشان می‌دهد ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با عدد ۷۳۴/۰ است. وجود ضریب همبستگی به میزان ۷۳۴/۰ حاکی از همبستگی مثبت نسبتا قوی بین دو متغیر طول عمر مقاله و تعداد نویسندگان مشارکت کننده می‌باشد.
سطح معناداری ۰۰۰/۰ که کوچکتر از ۰۵/۰ است بیانگر این مطلب است که با ۹۵% اطمینان بین طول عمر مقاله تا برگزیدگی و تعداد نویسندگان، ارتباط معناداری وجود دارد. به گونه‌ای که هرچه تعداد نویسندگان مقالات برگزیده زیاد بوده، طول عمر مقاله تا رسیدن به زمان برگزیدگی نیز بیشتر است. بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش تایید می‌شود.
فرضیه سوم: بین تعداد ویرایش‌های هر مقاله و تعداد نویسندگان آن مقاله رابطه وجود دارد.
برای آزمودن این فرضیه به منظور بررسی معناداری رابطه بین دو متغیر کمی با توزیع غیر نرمال داده‌ها، همچون فرضیه قبل، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون در قالب جدول شماره ۴-۱۲ ارائه شده است.
جدول۴-۱۲٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین
تعداد ویرایش‌های هر مقاله و تعداد نویسندگان مشارکت کننده

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

تعداد نویسندگان
تعداد ویرایش‌ها همبستگی اسپیرمن ۶۹۶ /۰
سطح معناداری ۰۰۰/۰
تعداد ۸۸

همانطور که جدول شماره ۴-۱۲ نشان می‌دهد ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با عدد ۶۹۶ /۰ است. وجود ضریب همبستگی به میزان ۶۹۶ /۰، حاکی از همبستگی مثبت نسبتا قوی بین دو متغیر تعداد ویرایش‌های هر مقاله و تعداد نویسندگان مشارکت کننده می‌باشد.
سطح معناداری ۰۰۰/۰ که کوچکتر از ۰۵/۰ است بیانگر این مطلب است که با ۹۵% اطمینان بین تعداد ویرایش‌های هر مقاله و تعداد نویسندگان مشارکت‌کننده، ارتباط معناداری وجود دارد به گونه‌ای که هرچه تعداد نویسندگان مقالات برگزیده زیاد بود‌ه، تعداد ویرایش‌های هر مقاله نیز بیشتر است. بدین ترتیب فرضیه سوم پژوهش نیز تایید می‌شود.
فصل پنجم
بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
۵-۱٫ مقدمه
در فصل پنجم پژوهش ابتدا به بیان خلاصه‌ای از نتایج برآوردشده از تجزیه و تحلیل، پرداخته شده است. سپس با نتیجه‌گیری از پژوهش، رابطه نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش‌های پیشین و هم‌خوانی یا ناهم‌خوانی یافته‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در نهایت با توجه به یافته‌ها پیشنهادهایی در قالب دو بخش پیشنهادهای اجرائی و پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی ارائه شده است.
۵-۲٫مروری بر یافته‌ها
در پاسخ به پرسش اول پژوهش، مبنی بر چگونگی رتبه نویسندگان فعال در تولید مقاله، یافته‌ها براساس جدول ۴-۳ و نمودار ۴-۴ نشان داد که از بین ۳۶۲ نویسنده فعال، در مجموع ۱۰ % ویکی نویسان فعال با تولید ۹۰/ ۷۸ درصد مقالات، ۳۰% ویکی‌نویسان با ۹۷/۱۹% مقالات و ۶۰ % ویکی‌نویسان نیز تنها با ۱۳/۱% به ترتیب با درجه همکاری «پرکار»، «متوسط» و «کم‌کار» رتبه‌بندی شدند.
همچنین در پاسخ به سوال دوم پژوهش، مبنی بر چگونگی رتبه نویسندگان فعال در ویرایش مقالات، طبق جدول ۴-۴ و نمودار ۴-۵ ملاحظه شد که از بین ۳۶۲ نویسنده فعال، در مجموع ۲۰% ویکی‌نویسان فعال با ۱۵/ ۸۶ درصد ویرایش‌ها، ۶۰% ویکی‌نویسان با ۷/۱۳% و درنهایت ۲۰ % ویکی‌نویسان تنها با ۱۵/۰% ویرایش‌ها به ترتیب با درجه همکاری «پرکار»، «متوسط» و «کم‌کار» رتبه‌بندی شدند.
ضمن پاسخگویی به سوال سوم پژوهش که طبق جدول ۴-۵ ملاحظه گردید متوسط فاصله زمانی ویرایش برای هر ویکی نویس فعال ۸۵/۴ روز می‌باشد، در عین حال یافته‌های نمودار ۴-۶ نشان داد که ویکی‌نویسان فعال پرکار، در مقایسه با ویکی‌نویسان متوسط و کم‌کار با فاصله زمانی بسیار کمتری به ویرایش مقالات ‌پرداخته‌اند. به طوری که دهک اول فعالان پرکار در کمتر از ۴ روز و فعالان کم‌کار در فاصله زمانی بیش از حد متوسط به ویرایش مقالات ‌پرداخته‌اند (پیوست۱).

این را هم حتما بخوانید :   بررسی رابطه هویت دینی و مدیریت بدن در بین جوانان ۲۴ ۱۵ شهرستان ...