همبستگی نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می‏شود و بعد سرمایه مشتری ضریب همبستگی
حسابداری

 

123/0- معناداری

 

24/0 نتیجه

 

معنادار نیست

متغیرهای مورد بررسی در این فرضیه نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می‏شود و سرمایه مشتری است که قبلا توضیح داده شده ­اند. همانگونه که مشاهده می­ شود، ضریب همبستگی بین دو متغیر نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­ شود و سرمایه مشتری برابر 123/0- می­باشد. با توجه به معناداری آزمون که برابر 24/0 و بیش از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار نمی ­باشد. بنابراین فرضیه ششم پذیرفته نمی­ شود.
آزمون فرضیه هفتم
فرضیه هفتم بدین صورت است:
“نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه انسانی در سازمان تأمین اجتماعی دارد.”
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 4-14 آمده است.
جدول 4-14- آزمون همبستگی نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود و سرمایه انسانی

 

 

 

 

همبستگی نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود و بعد سرمایه انسانی
ضریب همبستگی 089/0
معناداری 396/0
نتیجه معنادار نیست

متغیرهای مورد بررسی در این فرضیه نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود و سرمایه انسانی است. متغیر نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود، اشاره به این دارد که سیستم­های حسابداری مدیریت بتوانند در رابطه با نگرانی­هایی مرتبط با نحوه توزیع منابع مالی و غیرمالی (نیروی انسانی، زمان، و …) در قسمت ­های مسئولیت و پاسخ‏گویی مدیران و نظارت و کنترل برای دستیابی به اهداف واحدها و خدمات تحت نظارت بتواند با ارائه اطلاعات به تصمیم‏ گیری بهتر کمک کند. همانگونه که مشاهده می­ شود، ضریب همبستگی بین دو متغیر نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود و سرمایه انسانی برابر 089/0 می­باشد. با توجه به معناداری آزمون که برابر 396/0 و بیش از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار نمی ­باشد. بنابراین فرضیه هفتم پذیرفته نمی­ شود.
آزمون فرضیه هشتم
فرضیه هشتم بدین صورت است:
“نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود تاثیر مستقیمی بر توسعه بعد سرمایه ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی دارد.”
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 4-15 آمده است.
جدول 4-15- آزمون همبستگی نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود و سرمایه ساختاری

 

 

 

 

همبستگی نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود و بعد سرمایه ساختاری
ضریب همبستگی 242/0
معناداری 019/0
نتیجه معنادار است

متغیرهای مورد بررسی در این فرضیه نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود و سرمایه ساختاری است که قبلا تعریف شدند. همانگونه که مشاهده می­ شود، ضریب همبستگی بین دو متغیر نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود و سرمایه ساختاری برابر 242/0 می­باشد. با توجه به معناداری آزمون که برابر 019/0 و کمتر از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. علامت ضریب نیز مثبت می­باشد و در نتیجه رابطه مستقیمی بین دو متغیر وجود دارد. بنابراین فرضیه هشتم پذیرفته می­ شود.
آزمون فرضیه نهم

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *