1. هماهنگی بین وظیفه ای بر گرایش به برند تأثیر دارد.

با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۱۰/۴ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر هماهنگی بین وظیفه ای بر گرایش به برند برابر با ۷۷/۰ می باشد.

  1. رقیب محوری بر گرایش به برند تأثیر داری دارد.

با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۲۳/۲ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر رقیب محوری بر گرایش به برند برابر با ۳۳/۰ می باشد.

  1. مشتری محوری بر گرایش به برند تأثیر داری دارد.

با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۹۱/۵ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر مشتری محوری بر گرایش به برند برابر با ۵۵/۰ می باشد.

  1. برند گرایی بر عملکرد برند تأثیر داری دارد.

با توجه به مدل تفکیکی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۰۴/۸ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر برند گرایی بر عملکرد برند برابر با ۵۴/۰ می باشد.

  1. بازار گرایی بر گرایش به برند تأثیر دارد.

با توجه به مدل کلی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۳۹/۶ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر بازار گرایی بر گرایش به برند برابر با ۵۷/۰ می باشد.

این را هم حتما بخوانید :   تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی- قسمت ۱۰

  1. بازار گرایی از طریق گرایش به برند بر عملکرد برند تأثیر دارد.

با توجه به مدل کلی تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که مسیر بازار گرایی و گرایش به برند وهمچنین مسیر گرایش به برند و عملکرد برند معنی دار است (آماره تی بالاتر از۹۶/۱) لذا بازار گرایی از طریق گرایش به برند بر عملکرد برند تأثیر دارد ومیزان این تاثیر برابر است با حاصلضرب میزان تاثیر دو مسیر مذکور:
۳۱/۰=۵۵/۰*۵۷/۰
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در این فصل از تحقیق، حاصل کار یعنی آنچه را در فصل چهارم به دست آمده با یافته ها و مطالعات و تحقیقات پیشین که در فصل دوم به آن اشاره شده است. ترکیب شده و مورد بحث قرار می گیرد. در ابتدا نتایج حاصل از تحقیق ذکر می شود و به دنبال آن به ذکر پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی پرداخته می شود.
۵-۲) نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از:
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی
بر اساس توصیف و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می توان گفت:
متغیر بازار گرایی در شرکت های مورد بررسی دارای میانگین ۱۶/۴ و انحراف معیار ۴۱۷/۰ می باشد که نشان می دهد میزان بازارگرایی پایدار از نظر مدیران شرکت های تولیدی شهرصنعتی رشت بیشتر از میانگین مورد انتظاراست. معیارهای مربوط به اندازه گیری متغیر بازارگرایی به تفکیک ابعاد در در جداول زیرنشان داده شده است.
بعد مشتری گرایی
جدول۵-۱) توصیف متغیرمشتری گرایی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.