۳۸/۹*

صنایع شیمیایی

۷۷/۴

۰۷/۱۳**

صنایع کاشی

۳۰/۸-

 

**. significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. significant at the 0.05 level (2-tailed).

نمودار ۹-۴: میانگین تغییرات نرخ بازده داراییهادر شرکت‌های بورسی مختلف
همان طور که در جدول ۴-۱۶ ملاحظه می‏شود،
کاهش نرخ بازده داراییها در صنایع کاشی نسبت به صنایع خودروسازی و صنایع شیمیایی کاهش معنادار داشته است. ولی کاهش نرخ بازده داراییها در صنایع کاشی نسبت به صنایع فلزات اساسی معنادار نبود.
تغییرات نرخ بازده داراییها در شرکتهای فلزات اساسی نسبت به کاشی ، خودروسازی وشیمیایی معنادار نبود.
افزایش نرخ بازده داراییها در شرکتهای صنایع شیمیایی نسبت به صنایع خودروسازی معنادار نبود.
فصل پنجم: یافته ها و نتیجه گیری وپیشنهادات
۱-۵، جمع بندی
هدف این پژوهش « بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی پیش و پس از هدفمندی یارانه‌ها » بود. این تحقیق از نوع توصیفی به صورت پس رویدادی واز نظر هدف کاربردی است. که بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی پیش و پس از هدفمندی یارانه‌ها را مد نظر دارد از نوع علی – مقایسه‌ای می‌باشد. قلمرو مکانی انجام پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی پژوهش یک دوره شش ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ بود.جامعه مورد نظر در این پژوهش، صنایع غذایی، دارو، خودرو، لوازم خانگی، محصولات شیمیایی ، کاشی وکانی غیرفلزی، سیمان و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران سه سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها( ۸۶-۸۷-۸۸) و سه سال پس از اجرای آن (۸۹-۹۰-۹۱)بود. حجم نمونه عبارت از، ۱۰۳شرکت در دوره زمانی مذکور بود که اطلاعات مورد نیاز شرکت ها از طریق بانک های اطلاعاتی تدبیرپرداز و دناسهم وسایت رسمی بورس اوراق بهادار ایران گردآوری شد. در این تحقیق، متناسب با متغیرهای مورد مطالعه و نوع داده های جمع آوری شده(قبل وبعد از اجرای هدفمندی یارانه ها)، در مرحله آمار توصیفی، به منظور توصیف آنان شاخص‌های مناسب نظیر میانگین ومیانه، انحراف معیاروچارکها وجداول توزیع فراوانی ونمودار میله ای به تفکیک قبل وبعد از اجرای هدفمندی یارانه ها محاسبه و تنظیم شد. در مرحله آمار استنباطی، با توجه به ماهیت مقیاس اندازه‏گیری که از نوع نسبتی است و نوع روش جمع‏آوری اطلاعات، برای تحلیل داده‏های حاصل از آزمون آماری t برای نمونه‌های وابسته، تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر وتحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA) وآزمون تعقیبی بنفرونی با نرم افزار SPSS نسخه ۲۰، برای تبیین مدل ساختاری شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی ازروش [۸۱]SEM ونرم افزار آماری LISREL نسخه۷/۸ استفاده شد.
۲-۵، یافته های تحقیق عبارت بود از:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir