۰٫۴۲۰

۰٫۴۲۹

۰٫۴۳۸

۰٫۴۲۹

۰٫۴۵۲

۰٫۴۳۱

CVA

۰٫۲۷۴

۰٫۲۷۸

۰٫۲۹۶

۰٫۲۶۹

۰٫۲۵۷

۰٫۲۵۶

CFRI

۰٫۴۲۷

۰٫۴۳۷

۰٫۴۳۱

۰٫۴۴۴

۰٫۴۳۱

۰٫۴۱۹

نتایج درجدول فوق نشان می دهد، ارزش افزوده نقدی، جریان نقد سرمایه گذاری شده، ارزش افزوده بازاری وارزش افزوده اقتصادی، درآمد هر سهم درشرکت‌های بورسی، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم و نرخ بازده دارایی‌های و نرخ حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بورسی ازسال۸۶ تا۹۱ تفاوت معنادار ندارد.
نمودار ۴-۴: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد ازسال۸۶ تا ۹۱
نتایج در نمودار ۴-۴ نشان می‌دهد، نرخ بازده داراییها درشرکت‌های بورسی درسال ۸۶ و شاخص قیمت بر درآمد هر سهم درسال ۸۷ بیشتر بوده است ولی این تفاوت معنادار نبود. ارزش افزوده نقدی، جریان نقد سرمایه گذاری شده، ارزش افزوده بازاری و ارزش افزوده اقتصادی، درآمد هر سهم درشرکت‌های بورسی، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم و نرخ بازده داراییهای و نرخ حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بورسی ازسال۸۶ تا۹۱ تفاوت معنادار ندارد.
نمودار ۵-۴: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد ازسال۸۶ تا ۹۱
نتایج در نمودار فوق نشان می دهد، درآمد هر سهم درسال ۸۷کمتر بوده است ولی این تفاوت معنادار نبود.
نمودار ۶-۴: میانگین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ازسال۸۶ تا ۹۱
نتایج در نمودار فوق نشان می دهد،ارزش افزوده نقدی ، جریان نقد سرمایه گذاری شده ،ارزش افزوده بازاری و ارزش افزوده اقتصادی درشرکت‌های بورسی ازسال۸۶ تا۹۱ تفاوت معنادار ندارد.
۴-۳، مدل ساختاری برای شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی کدام است؟
برای تبیین مدل ساختاری شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی ازروش [۷۹]SEM استفاده شدکه برای برازش مدل، نرم افزار LISRE نسخه۷/۸ مورداستفاده قرارگرفت. شمای مدل ریاضی با استفاده از ترسیم روابط بین شاخصهای تدوین شده، سپس شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت. شاخص های برازندگی[۸۰] از قبیل مجذور کای ، مجذور کای نرم شده (/df2) مورد استفاده قرار گرفت اغلب صاحب نظران مجذور کای نرم شده کوچکتر از ۳ را نشان دهنده برازندگی مناسب مدل تلقی می کنند( گیلز، ۲۰۰۲) .مقادیر بدست آمده برای شاخص ها درجدول زیر نشان داده شده است.
جدول۱۷-۴: شاخص ‌های براززندگی مدل

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.