۷

۶۸

لباس

۷

۷۳٫۷

مراقبت آرایشی_بهداشتی

جدول ۴-۳ ضرایب پایایی مفهوم مدیریت بدن و هویت دینی

مفهوم آلفای کرونباخ تعداد گویه ها
هویت دینی ۱/۹۴ ۳۹
مدیریت بدن ۸/۸۲ ۲۶

۱۰-۳ سنجش و عملیاتی کردن متغیرهای پژوهش
واژه های علوم اجتماعی عموما از نوع توصیفی اند زیرا اکثرآانها از زبان عامیانه گرفته شده است و از این رو دارای معانی عامیانه و نامشخص هستند و در صورتیکه با همان معانی عامیانه در بحث های علوم اجتماعی به کار گرفته شوند،موجب سوء تفاهم و مجادله می شوند از این رو مفاهیم و متغیرها را با صفاتی مشخص، دقیق و به سادگی تعریف نمود. (رفیع پور،۱۴۱:۱۳۸۷) در تحقیق مفاهیم نیازمند تعاریف نظری وعملیاتی هستند. طرح گویه ها یا معرفها درقالب تعریف عملیاتی نیز متضمن طی نمودن فرایند شاخص سازی میباشند تا بتوان به طور دقیق وکامل گویه های مورد نظر را تهیه و تدوین نمود (غیاثوند،۱۳۸۷)
برای اینکه واژه ها و یا متغیر های یک گفتار را از صورت عام خود به صورت خاص یعنی امور واقع قابل مشاهده درآوریم باید واژه ها ویا متغیر ها را تعریف عملیاتی نمود.بدین ترتیب لازم است سه نوع تعریف از هم متمایز شوند:
تعریف واقعی: هدف این تعریف دستیابی به ماهیت یک واژه است(رفیع پور،۱۳۸۷) تعریف اسمی (مفهومی):نعریفی است که برای یک اصطلاح به کار می رود.
تعریف عملیاتی : همانا پروردن طرز عمل مشخص تحقیق است که منجر به مشاهدات تجربی خواهد شد و این مشاهدات تجربی نماینده ان مفاهیم در دنیای واقعی است. (ببی،۱۳۸۸)
در جمع بندی باید اضافه نمود که تعاریفی که در اصطلاح واقعی خوانده می شوند کمتر به کار می آیند زیرا با کنه و ماهیت پدیده ها سروکار دارند.تعاریف مفهومی عبارت هایی هستند که اکثر مثبت و با کلماتی از خود مفهوم قابل تعریف می باشند که در راه روشن شدن حاملها یعنی ابزار انتقال معانی به کار می روند و در نهایت تعریف عملیاتی تمامی پژوهش ها را فرا می گیرد هر جا که سخن از شاخص سازی ، اندازه گیری و سنجش می‌رود بدان نیاز است .(ساروخانی،۹۵:۱۳۸۸)
۱-۱۰-۳ تعریف نظری و عملیاتی متغیرمستقل پژوهش
متغیر مستقل: هویت دینی
تعریف مفهومی هویت دینی:
هویت دینی یکی از ابعاد مهم هویت اجنماعی است که متضمن سطحی از دینداری است که با مای جمعی یا همان اجتماع دینی مقارن است . در واقع هویت دینی نشان دهنده احساس تعلق به دین جامعه دینی و تعهد به دین و جامعه دینی است. (منصورنژاد،۱۳۸۵)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir