جراحی های زیبایی
رویه های لاغری تناسب اندام
مد و وضعیت پوشش
دینداری
اعتقادی
مناسکی
احساسی
پیامدی
تعهدی- فرهنگی
تعلقی – تاریخی
اجتماعی
شکل (۱) مدل نظری تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
۱-۳ مقدمه:
روش لازمه ی دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست ،اعتبار دستاوردهای هر دانش نیز به ایقان روش یا روش هایی وابسته است که در آن قرار گرفته است . روش به عبارتی به سه چیز اطلاق می شود :
مجموعه طرقی که انسان رابه کشف مجهولات وحل مشکلات هدایت میکند.
مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار روند.
مجموعه ابزار یا فنونی که ادمی را از مجهولات به معلومات راهبری می نماید.(ساروخانی،۲۴:۱۳۸۸)
۲-۳ روش تحقیق
در این پژوهش با توجه به مسئله تحقیق ،اهداف تعیین شده ،فرضیات،و همچنین جهت جمع آوری داده های دقیق و افزایش روایی و پایایی از روش پیمایشی بهره می جوییم .هدف تحقیق پیمایشی آن است که با مقایسه دقیق ویژگیهای مختلف موردها به استنباط علی نائل آید.به عبارت دیگر محقق پیمایشی با بررسی تغییرات متغیر بر حسب مورد و جست و جوی ویژگی های دیگری که به طور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت علل پدیده ها بر می آید. (دواس،۱۵:۱۳۸۶)در نهایت روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است.
تحقیقات پیمایشی را به سه دسته تقسیم کرده اند:الف)روش مقطعی ب)روش طولی ج)روش دلفی.در روش مقطعی گرداوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک زمان (یک روز،یک هفته ،یک ماه و …) واز طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود .بر اساس تعریف ارائه شده روش تحقیق حاضر از نوع پیمایش مقطعی است
۳-۳ روش جمع آوری داده ها
یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. برای جمع آوری اطلاعات هم روش های مستقیم نظیر مشاهده ، مصاحبه و… و هم روش های غیر مستقیم نظیر استفاده از اسناد و مدارک وجود دارد. از نظر دواس رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی، پرسشنامه است. (دواس،۱۴:۱۳۸۸) در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نظر درباره هویت دینی و ابعاد آن و رابطه آن با مدیریت بدن و ابعادش از پرسشنامه استفاده می کنیم. همچنین سوالات پرسشنامه این پژوهش به صورت بسته و یا طیفی مطرح شده است
۴-۳ جامعه آماری
منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است،که از آن نمونه ای نمایا یا معرف بدست آمده باشد. (ساروخانی،۱۵۷:۱۳۸۱) جامعه آماری تحقیق حاضر،جوانان در رده سنی ۱۵ تا ۴۲ سال شهرستان کاشان می‌باشدکه طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز ملی آمار ایران تعدادشان تقریبا برابر با ۶۲۵۷۳ نفر است
جدول ۱-۳ گروه های سنی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

گروه سنی مرد زن مجموع
۱۷-۱۵ ۷۴۲۲ ۷۰۱۷ ۱۴۴۳۹