با توجه به مبانی نظری مطرح شده و مطالعه پژوهش های پیشین، ضرورت نظارت و راهنمایی آموزشی در بهبود امر تعلیم و تربیت، ایجاد جو تفاهم و مشارکت به منظور تبادل تجربیات و اطلاعات بین دبیران به منظور اثربخشی و کارایی آنان و افزایش تعهد در عملکرد آنها، بهبود و اصلاح روش های تدریس و مجهز نمودن دبیران به پیشرفته ترین شیو های تدریس، بهبود روش های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان به منظور تشخیص کاستیها و معضلات برنامه های آموزشی، نقد و بررسی برنامه های درسی و کتب درسی به منظور همگام بودن با آخرین یافته ها و پیشرفتهای علمی و تکنولوژی از ضروریات انکارناپذیر نظام آموزشی می باشد. از طرف دیگر ایفای این نقش ها وظایف فوق به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در دور ه ی راهنمایی تحصیلی توسط سرگروه های آموزشی دروس مختلف ضرورت دارد .
در این تحقیق با توجه به ناکافی بودن شاخصهای درونداد، نتایج و فرایند آموزشی هر کدام به تنهایی برای سنجش و ارزشیابی اثربخشی آموزشی، سعی شد با استفاده از مبانی نظری مدلهای مفهومی الیوا و تلفیقی اثربخشی هوی و میسکل به بررسی و ارزیابی رابطۀ ابعاد عملکردی سرگروه های آموزشی با اثربخشی معلمان و ابعاد تعهد سازمانی از دید دبیران دوره متوسطه دوم به منظور کمک به برنامه ریزی و تغییر و تحول اساسی در وظایف این گروه ها و در نتیجه افزایش اثربخشی آموزشی و تعهد سازمانی معلمان پرداخته شود. عملکرد این گروهها درسه حیطۀ بهسازی آموزشی، رشد وپرورش کارکنان آموزشی و بهسازی برنامه های درسی مورد بررسی قرار گرفته شد. آگاهی از توانمندی و کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی و رابطۀ آن با اثربخشی آموزشی معلمان می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی و بهبود فعالیت گروههای آموزشی و در نهایت ارتقا و پیشرفت نظام آموزش و پرورش جامعه داشته باشد .
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
در این فصل به معرفی روش پژوهش، جامعه آماری پژوهش، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه پرداخته و در ادامه ضمن معرفی ابزار پژوهش به شکل کامل در مورد روایی و پایایی آن و نیز نحوه‌ی نمره‌گذاری آن بحث خواهد گردید. در انتهای مباحث این بخش نیز به بحث پیرامون روش‌های جمع‌آوری و نیز روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده پرداخته می‌شود.
۳-۲- روش پژوهش و بیان متغیرها
با عنایت به اینکه هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز می باشد، از نظر هدف جزء طرح های کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. متغیرهای اصلی این پژوهش عبارتند از: کیفیت عملکرد نظارتی به عنوان متغیر پیش بین و تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان متغیر ملاک می باشد.
۳-۳- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران نواحی چهارگانه شهر شیراز می‌باشند که شامل (۲۶۸۰ نفر) می گردند.
جدول شماره (۳-۱): حجم جامعه آماری دبیران نواحی چهارگانه شهر شیراز
بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ردیف محل خدمت مرد زن جمع
۱ ناحیه یک ۲۸۶ ۴۵۴ ۷۴۰
۲ ناحیه دو ۳۰۷ ۴۰۶ ۷۱۳
۳ ناحیه سه