۰۱۵/۰

۳۰۴/۱

۷۶۷/۰

با توجه به جداول رگرسیون، سهم هریک از ابعاد شخصیت برند در پیش بینی ارزش ویژه برند بر اساس ضرایب بتا در مدل های رگرسیونی عبارت است از : بعد صداقت ۲۳۴/۰ ، بعد هیجان ۲۷۱/۰، بعد کمال۱۲۰/۰، بعد قدرت ۱۱۶/۰ .
در نهایت و بر اساس مدل های رگرسیون گام به گام و پس رو معادله خط رگرسیون به شرح زیر است:
=ارزش ویژه برند ۰/۶۳۲+ ۰/۲۳۴(صداقت) + ۰/۲۷۱(هیجان) + ۰/۱۲۰(کمال ) + ۰/۱۱۶(قدرت)
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱)مقدمه
در این فصل از تحقیق ، نتایج کسب شده در فصل چهارم با مطالعات ، یافته ها و تحقیقات پیشین که در فصل دوم به آن اشاره شده است ترکیب شده و مورد بحث قرار می گیرد و سپس به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات کاربردی و عناوین پیشنهادی برای تحقیقات آتی می پردازیم .
۵ – ۲ ) یافته ها و نتایج
نتایج حاصل از این تحقیق شامل نتایج آمار توصیفی و استنباطی می باشد .
۵ – ۲ – ۱ ) نتایج بررسی آمار توصیفی
با توجه به نتایج به دست آمده در فصل چهارم این تحقیق درباره توصیف مشخصه های پاسخ گویان و نیز توصیف متغیر های تحقیق می توان گفت:
۱/۳۵ درصد پاسخ دهندگان مرد و ۴/۶۳ درصدآن ها زن می باشند .
سن بیش از ۷۷ درصد پاسخ دهندگان حداکثر ۴۵ سال است .
میزان تحصیلات بیش از ۷۸ درصد پاسخ دهندگان حداکثر کارشناسی می باشد .
۴/۴۷ درصد از پاسخ دهندگان کارمند ، ۷/۱۰ درصد دارای شغل آزاد ، ۳/۱ درصد خانه دار و ۶/۱۸ درصد بیکار می باشند و ۱۲ درصد به این سوال پاسخ نداده اند .
از میان ۲۵ برند در نظر گرفته شده در این تحقیق ،بیش از ۶۷ درصد انتخاب پاسخ دهندگان متعلق به سه برند سامسونگ ، سونی و ال جی می باشد.
از میان لوازم خانگی در نظر گرفته شده در این تحقیق ۸/۴۸ درصد از پاسخ دهندگان انواع تلویزیون ، ۲/۳۷ درصد یخچال فریزر ، ۹/۲۰ درصد جاروبرقی را انتخاب کرده اند .
متغیر ارزش ویژه برند دارای میانگین ۹۲/۳ ، انحراف معیار ۷۱/۰ وواریانس۵۱/۰ می باشد ، هم چنین از سازه های متغیر ارزش ویژه برند،کم ترین مقدار متعلق به سازه ترجیح خرید با میانگین ۸۰۶۳/۳
می باشد .
متغیر صداقت دارای میانگین ۳۶/۳ ، انحراف معیار ۵۴/۰ ، واریانس ۲۹/۰ می باشد ، هم چنین از سازه های متغیر صداقت، کم ترین مقادیر متعلق به سازه های شاد و خوش رو بودن با میانگین ۴۰/۳ و راست گویی با میانگین ۸۹/۳ می باشد.
متغیر هیجان دارای میانگین ۸۴/۳ ، انحراف معیار ۵۹/۰ و واریانس ۳۵/۰ می باشد ، هم چنین از سازه های متغیر هیجان، کم ترین مقادیر متعلق به سازه های خلاق بودن با میانگین۷۵/۳ وپر انرژی بودن با میانگین ۷۸/۳ می باشد .
متغیرشایستگی دارای میانگین ۹۵/۳ ،انحراف معیار ۵۴/۰ و واریانس۲۹/۰می باشد، هم چنین از سازه های متغیر شایستگی کم ترین مقدار متعلق به سازه قابل اعتماد بودن با میانگین۱۹/۳ می باشد .
متغیرکمال دارای میانگین ۷۶/۳،انحراف معیار۷۲/۰،واریانس۵۳/۰می باشد، هم چنین از سازه های متغیر کمال کم ترین مقدار متعلق به سازه دلربا و ملیح بودن با میانگین۷۰/۳ می باشد .
متغیر قدرت دارای میانگین ۴۲/۳ ، انحراف معیار ۶۷/۰، واریانس ۴۵/۰می باشد، هم چنین از سازه های کم ترین مقدار متعلق به سازه اهل ورزش بودن با میانگین ۹۵۵۱/۲می باشد .
۵ – ۲ – ۲ ) نتایج آمار استنباطی
نتایج آمار استنباطی تحقیق عبارت است از:
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه اول می توان گفت که رابطه ی معناداری بین ارزش ویژه برند و ویژگی صداقت از شخصیت برند وجود دارد و ویژگی صداقت به طور مستقیم به میزان۵۰۷/۰بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد، یعنی یک واحد افزایش در ویژگی صداقت منجر به ۲۵ درصد افزایش در ارزش ویژه برند محصول خواهد شد .نتیجه آزمون این فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین متغیر ارزش ویژه برند و متغیرصداقت با نتایج تحقیقات والتی(۲۰۱۱) و حمیدی زاده (۱۳۹۱) مطابقت دارد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه دوم می توان گفت که رابطه ی معناداری بین ارزش ویژه برند و ویژگی هیجان از شخصیت برند وجود دارد و ویژگی هیجان به طور مستقیم به میزان۵۳۴/۰بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد، یعنی یک واحد افزایش در ویژگی هیجان منجر به ۲۸ درصد افزایش در ارزش ویژه برند محصول خواهد شد . .نتیجه آزمون این فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین متغیر ارزش ویژه برند و هیجان برند با نتایج تحقیقات والتی(۲۰۱۱)،لین(۲۰۱۰) و حمیدی زاده (۱۳۹۱) مطابقت دارد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه سوم می توان گفت که رابطه ی معناداری بین ارزش ویژه برند و ویژگی شایستگی از شخصیت برند وجود داردو ویژگی شایستگی به طور مستقیم به میزان۴۷۱/۰بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد، یعنی یک واحد افزایش در ویژگی شایستگی منجر به ۲۲ درصد افزایش در ارزش ویژه برند محصول خواهد شد . .نتیجه آزمون این فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین متغیر ارزش ویژه برند و متغیر شایستگی با نتیجه تحقیق لین(۲۰۱۰) مطابقت دارد.
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه چهارم می توان گفت که رابطه ی معناداری بین ارزش ویژه برند و ویژگی کمال از شخصیت برند وجود دارد و ویژگی کمال به طور مستقیم به میزان۳۶۲/۰بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد، یعنی یک واحد افزایش در ویژگی هیجان منجر به ۱۳ درصد افزایش در ارزش ویژه برند محصول خواهد شد . .نتیجه آزمون این فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین متغیر ارزش ویژه برند ومتغیرکمال با نتایج تحقیقات والتی(۲۰۱۱) مطابقت دارد وبا تحقیقات حمیدی زاده (۱۳۹۱)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

هم راستا نیست.