RMR

۰۹۳/۰

AGFI

۷۴/۰

IFI

۹۳/۰

NFI

۹۲/۰

۱- یکی از شاخص های برازش مدل ، نسبت است . طبق نظر هیر و همکارانش(۱۹۹۵) حد پایین این نسبت عدد ۱ و حد بالای آن می تواند ۵ باشد (تران ها مین ، ۲۰۰۵). مقدار در تحقیق حاضر برابر با ۴۲/۱۲۹۴ و درجه آزادی برابر با ۳۳۷ می باشد و در نتیجه برابر ۸۴/۳ می باشد.
۲- شاخص بعدی RMSEA(جذر میانگین مربعات خطا) است. هیر و همکارانش(۱۹۹۵) معتقد هستند که اگر مقدار این شاخص بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ باشد، مدل مناسب خواهد بود و چنانچه بین ۰۸/۰ تا ۱/۰ باسد نیز مدل قابل پذیرش است. در تحقیق حاضر مقدار RMSEA برابر ۰۷۳/۰ می باشد و نشان دهنده این است که مدل از لحاظ مقدار RMSEA در وضعیت مناسبی قرار دارد.
۳- مقدار GFI(شاخص نیکویی برازش) و RMR(جذر میانگین مربعات پسماند) مدل به ترتیب برابر۸۲/۰ و ۰۹۳/۰ می باشد. بطور کلی در مدل ساختاری هر چه مقدار GFI بالاتر از ۷/۰ و RMR گمتر از ۱/۰ باشد مدل از لحاظ این دو شاخص در وضعیت خوبی قرار دارد.
سه معیار ذکر شده فوق سه معیار بسیار اساسی از برازش مطلق معادلات ساختاری است . در ادامه سایر شاخص های تناسب مدل ارائه شده است. مقدار شاخص های دیگر می بایست در طیف ۰ تا ۱ قرار داشته باشند و هر چه به ۱ نزدیک تر باشند مدل در وضعیت منسب تری قرار دارد. در این تحقیق مدل از لحاظ شاخص های برازش در وضعیت خوبی قرار دارد.
۴-۶) نتیجه گیری
همانطور که گفته شد برای بررسی فرضیه ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و روابط علی بر روی هریک از متغیرهای پنهان بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب مسیر بین سازه های تحقیق معنی دار بوده است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
مهمترین مرحله در هر نوع مطالعه و پژوهش ، مرحله بحث و نتیجه گیری است. بدیهی است که پژوهش در هر زمینه ای که انجام شود دارای هدف و انگیزه خاص است، لیکن آنچه مهم است نتایج و دستاوردهای حاصل از آن است که می توانند کاربرد پیدا کنند. نتایج و پیشنهادها علاوه بر آنکه از نظر کاربردی کردن پژوهش اهمیت دارد، در ایجاد و تقویت انگیزه در پژوهشگران و همچنین در هموار نمودن راه مطالعات و تحقیقات کاملاً مؤثر است.
این فصل از قسمت های نتیجه گیری از یافته های تحقیق ( یافته های توصیفی و یافته های استنباطی)، نتیجه گیری وبحث و بررسی و محدودیتها و پیشنهادهای آتی تنظیم شده است.
با توجه با اینکه یافته های تحقیق باید با مبانی نظری، ادبیات و سابقه تحقیقات گذشته مقایسه گردد تا بحث و نتیجه گیری تحقیق از اعتبار لازم برخوردار گردد، لازم است تا نتایج این پژوهش برای مقایسه و استنتاج علمی ارائه گردد، نتایج این پژوهش به شرح زیر است.
۵-۲) یافته ها و نتایج
همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های بیمه ایران ، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری در کارکنان و سازمان بوده است. یکی از راه هایی که می توان و بهره وری و اثربخشی شرکت های بیمه ایران را در این شرایط افزایش داد، تولید، تسهیم و انتقال دانش در بین کارکنان می باشد. توسعه و گسترش دانش در سازمان ایجاب می کند که به سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشیم. به همین منظور این تحقیق به بررسی سرمایه اجتماعی و مدیریت شرکت های بیمه ایران در استان گیلان تعداد ۵۰۰ نفر می باشد. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه ۲۱۷ نفر مشخص شده است روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استادارد برگرفته از تحقیقات تایگو(۲۰۱۳) بوده است. این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر هدف کاربردی است . در این تحقیق به منظور توصیف آماری و فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی و هیستوگرام با استفاده از نرم افزار spss20 استفاده خواهد شد. در این تحقیق به منظور ارائه مدل عملیاتی و بررسی مدل تحقیق از روش معادلات ساختاری و به منظور روایی سنجی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی با نرم افزار lisrel 8.8 استفاده شد و سپس ضرایب مسیر و معنی داری آنها بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد. نتایج تحقیق بصورت زیر است:
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش ۴۳/۰ بوده و معنی دار می باشد(t>2). بنابراین سرمایه اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(۲۰۱۳) ، هسو(۲۰۰۷)، لین(۲۰۰۷)، تیمون و استاف(۲۰۰۳)، آدلر و کرون(۲۰۰۲)، لندر وو همکارانش(۲۰۰۲)، دموری(۱۳۸۸) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش ۳۱/۰ بوده و معنی دار می باشد(t>2). بنابراین سرمایه اجتماعی رابطه ای بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(۲۰۱۳) ، هسو(۲۰۰۷) ، لین(۲۰۰۷) ، تیمون و استاف(۲۰۰۳) ، آدلر و کرون(۲۰۰۲) ، لندر وو همکارانش(۲۰۰۲)، دموری(۱۳۸۸) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش ۵۶/۰ بوده و معنی دار می باشد(t>2). بنابراین سرمایه اجتماعی شناختی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(۲۰۱۳) ، هسو(۲۰۰۷) ، لین(۲۰۰۷) ، تیمون و استاف(۲۰۰۳) ، آدلر و کرون(۲۰۰۲) ، لندر وو همکارانش(۲۰۰۲) ، دموری(۱

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳۸۸) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش ۲۸/۰ بوده و معنی دار می باشد(t>2). بنابراین سرمایه اجتماعی ساختاری بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(۲۰۱۳) ، هسو(۲۰۰۷) ، لین(۲۰۰۷) ، تیمون و استاف(۲۰۰۳) ، آدلر و کرون(۲۰۰۲) ، لندر وو همکارانش(۲۰۰۲) ، دموری(۱۳۸۸) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش ۲۲/۰ بوده و معنی دار می باشد(t>2). بنابراین سرمایه اجتماعی رابطه ای بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(۲۰۱۳) ، هسو(۲۰۰۷) ، لین(۲۰۰۷) ، تیمون و استاف(۲۰۰۳) ، آدلر و کرون(۲۰۰۲) ، لندر وو همکارانش(۲۰۰۲) ، دموری(۱۳۸۸) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش ۶۱/۰ بوده و معنی دار می باشد(t>2). بنابراین سرمایه اجتماعی شناختی بر انتقال دانش اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(۲۰۱۳) ، هسو(۲۰۰۷) ، لین(۲۰۰۷) ، تیمون و استاف(۲۰۰۳) ، آدلر و کرون(۲۰۰۲) ، لندر وو همکارانش(۲۰۰۲) ، دموری(۱۳۸۸) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی ۲۱/۰ بوده و معنی دار می باشد(t>2). بنابراین تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(۲۰۱۳) ، هسو(۲۰۰۷) نورینی(۲۰۱۱) ، لین(۲۰۰۷)، گلد و همکاران(۲۰۰۲)، احمدی(۱۳۹۱) ، فیضی و نیک آبادی(۱۳۹۰)، امیرخانی(۱۳۸۴)، روزدار(۱۳۸۲) همراستاست و مطابقت دارد
ضریب مسیر بین انتقال دانش بر عملکرد سازمانی ۳۶/۰ بوده و معنی دار می باشد(t>2). بنابراین انتقال دانش بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج این فرضیه با تحقیقات تاییگو(۲۰۱۳) ، هسو(۲۰۰۷) نورینی(۲۰۱۱)، فلاویو وتیاگو(۲۰۱۰)، نیکا و ایگور(۲۰۰۹) ، لین(۲۰۰۷) ، گلد و همکاران(۲۰۰۲) ، احمدی(۱۳۹۱) ، فیضی و نیک آبادی(۱۳۹۰) ، امیرخانی(۱۳۸۴)، روزدار(۱۳۸۲) همراستاست و مطابقت دارد
همانطور که گفته شد نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمانها، بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند. در نتیجه، تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی یا مانع آن باشند، بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تأثیرگذار خواهند بود. به همین دلیل، اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش، مورد تأکید قرار گرفته است. چنان چه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل گروهها و واحدهای سازمانی افزایش دهد، بیشتر میتواند نسبت به اثربخشی مبادلات اطلاعاتی میان افراد خویش و در نتیجه، مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل کند. بنابراین ایجاد و گسترش فرهنگ و جوی در سازمان که این نوع ارتباطات و تعاملات را ترغیب کند، از ضرورتهای مدیریت دانش است. بر این اساس، پژوهشگران بر آن شده اند تا ارتباط میان سرمایه اجتماعی و ابعاد، فرایندها و فعالیتهای گوناگون مدیریت دانش را در سازمان، آزمون و تبیین کنند. بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانش برتر ،اتخاذ تصمیمات معقولتر در موضوع های مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش را پیدا کنند. یکی از گام های راهبردی فرآیند مدیریت دانش، تسهیم دانش است. در واقع، سازمان ها به طور مشخص باید نوع مناسب دانش مربوط به فرآیندهای خود را تحت کنترل و مدیریت در آورند و دانش را منبعی مهم برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در سازمان در نظر گرفته و به طور ویژه، به تسهیم دانش حاصل برای بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان دولتی در محیط رقابتی توجه کنند. نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش سازمان های دولتی چنان مهم است که بعضی از نویسندگان اظهار می دارندکه وجود “مدیریت دانش برای پشتیبانی از تسهیم دانش است ” از دلایل اهمیت تسهیم دانش این است که تسهیم دانش موجب بهبود عملکرد وارایه خدمات به مشتریان وکاهش هزینه ها،زمان توسعه خدمات ومحصولات جدید و زمان تأخیردرتحویل خدمات وکالاها به مشتریان و در نهایت کاهش هزینه های مربوط به دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود. بنابراین می توان گفت مدیریت دانش و تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی و روابط بین افراد مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگی با بهره وری ، اثربخشی و عملکرد کارکنان و سازمان ها دارند. مزیت اصلی و عمده سرمایه اجتماعی در اختیار گذاشتن اطلاعات زیاد با هزینه پایین و زمان اندک برای بازیگرانی است که نقش اصلی را در سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند. هرچه ذخیره سرمایه اجتماعی در سازمان بالا باشد، نیاز به تدوین قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای اجرایی و نظارتی کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد مدیران از طریق شاخصها و عواملی مانند دستورالعملها و بخشنامه‌ها ، نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی؛ شایعه پراکنی؛ترور و تخریب شخصیتها؛ تخلفات اداری؛ بی‌اعتنایی کارکنان به
سازمان؛ شکست تیم‌ها و کمیته‌های کاری در سازمان؛ تمایل نداشتن کارکنان به یادگیری دانش روز و تسهیم دانش و اطلاعات؛ فقدان روحیه رقابت‌جویی در درون سازمان یا نسبت به رقبا؛افزایش غیبت، مرخصی می‌توانند درجه و میزان سرمایه اجتماعی در سازمان را تشخیص دهند؛ بدین معنا که هرچه میزان این عوامل در سازمان بالا باشد، سرمایه اجتماعی کمتر خواهد بود. از طرفی دانش ماهیت پیچیده و نامشهودی دارد ، لذا انتقال آن به آسانی و یکباره انجام نمی شود. روابط نزدیک از خلال تعامل و ارتباط مستمر به طرفین کمک می کند تا به مبادله رسمی و غیر رسمی اطلاعات بپردازند. روابط نزدیک، ترویج ارتباط های عمیق و تسهیل مبادله اطلاعات جزئی میان طرفین را به همراه دارد. علاوه بر آن به افراد فرصت بیشتری می دهد تا از طریق تماس های رودررو و فیزیکی در احساسات، انگیزه ها، تجارب جمعی و الگوهای ذهنی یکدیگر سهیم شوند. به عبارت دیگر، دانش از طریق گفت و شنودهای مکرر میان اعضای دو شرکت به مفاهیم و اصطلاحات مشترک برای آن ها تبدیل می شود. بنابراین، گیرنده دانش امکان بیشتری برای کسب دانش ضمنی می یابد. یعنی روابط نزدیک، به گیرنده فرصت دستیابی به عمق فر ایند عملیات عرضه کننده را می د هد، لذ ا آن ها می توانند از برنامه ها، نمادها یا فرهنگ سازمانی عرضه کننده پیروی کنند. پیچیدگی و نامشهود بودن دانش ضمنی مانع از انتقال کامل و یکباره آن می شود، لذا تکمیل انتقال آن به همکاری شرکت مبدأ در مرتبه های بعدی نیاز دارد . این امر ضرورت تعامل مستمر و طولانی را در انتقال دانش باز می نمایاند. تعامل مداوم ، امکان بازبینی را برای بهبود انتقال دانش ضمنی فراهم می آورد. شرکت مبدأ با دریافت بازخورد از شرکت گیرنده می تواند دستورالعمل های جزئی بیشتری درباره ماهیت دانش و تسهیل درک آن در اختیار گیرنده بگذارد. روابط نزدیک، به کیفیت اطلاعات مورد مبادله و مطلوبیت حفظ رابطه و ارزشی که طرفین برای یکدیگر قائلند بستگی دارد. زمانی که دانش به اشتراک گذاشته شده به هنگام ، دقیق و مفید باشد، طرفین تمایل بیش تری به حفظ رابطه نشان می دهند . پیشینه طولانی روابط گویای کیفیت بالای اطلاعات مبادله شده، رضایت طرفین از رابطه و اهمیتی است که آن ها برای حفظ و تداوم آن قائل هستند. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه‌اجتماعی ایجاد کنند،  راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می‌سازند. افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش تسهیم و انتقال دانش در سازمان خواهد شد. بهبود مکانیزم سرمایه اجتماعی باعث بهبود عملکرد سازمانی و ارتقا بهره وری سازمان خواهد شد. سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که ممکن است افراد، گروهها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را بکار گیرند، قلمداد می شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیل گران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی بکار برده می شود و به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروهها و طبقات مردم به نتایج سیاسی ، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نایل می شوند، منجر میشود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند. تسهیم دانش مستلزم تغییرات ساختار در ذهن برای تحقق اثرات یادگیری هستند. براین اساس، در زمینه خواستن از کارکنان برای تغییر ادراکاتشان، سازمان باید به طورفعال به تسهیم دانش بپردازد؛ و در زمینه خواستن از کارکنان برای تغییر تسهیم دانش، افراد در حافظه و پایگاه دانشی خود به اطلاعات زیادی دسترسی دارند. در همان حال، آنها از برخی دانش‌های صریح یا ضمنی برخوردارند. پس از تسهیم اطلاعات، اطلاعات پراکنده به دانش ضمنی یا صریح تبدیل می‌شود. با این حال، اطلاعات قطعی دست‌نخورده باقی می‌مانند که پردازش آن مستلزم تسهیم بیشتر است. مرحله دوم شامل تسهیم دانش ضمنی است که از این طریق، اطلاعات، دانش ضمنی و دانش صریح تسهیم شده بیشتر پردازش می‌شوند. برخی از آنها به دانش ضمنی یا صریح تبدیل می‌شوند و دانش ضمنی نسبت به اطلاعات از سهم بیشتری برخوردار می‌شود. طی تسهیم دانش صریح، دانش صریح افزایش می‌یابد، در حالی که دانش ضمنی سهم کمتری می‌گیرد و اطلاعات از کمترین سهم برخوردار می‌شود.
۵-۳) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق

این را هم حتما بخوانید :   مقاله دانشگاهی - رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با موفقیت شغلی نمایندگان بیمه (مطالعه ی موردی ...