عملکرد سازمانی

۶

۹۰۹/۰

۳-۱۰- روش تحلیل دادهها
برای تحلیل دادههای گردآوری شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی بهکار برده میشود. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل میشود و در ادامه این پژوهش به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش بهوسیله نرم افزار SPSS 16 و LISREL 8.7 میپردازیم.
۳-۱۰-۱- فنون تحلیل توصیفی
در بخش توصیفی پژوهش، از روشهای آمار توصیفی[۴۷] شامل ترسیم جداول توزیع فراوانی و درصد، شاخص مرکزیِ میانگین و مقایسه آن در بخشهای مختلف و شاخصهای پراکندگیِ انحراف معیار و واریانس مربوط به شرکت‌های مورد مطالعه بهره گرفته شده است.
۳- ۱۰- ۲- فنون تحلیل استنباطی
در بخش آمار استنباطی[۴۸] نیز از روشهایی مانند مقایسه میانگینها، تحلیل واریانس و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمونها بهطور مفصل در فصل چهار شرح داده شده است.
فصل چهارم
تحلیل دادهها
۴-۱- مقدمه
تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههای که از طریق بهکارگیری ابزارهای گردآوریآوری در نمونه(جامعه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها وارتباط بین این دادهها بهمنظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل دادهها شامل سه عملیات اصلی است: ابتدا شرح و آمادهسازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که از فرضیهها انتظار داشتند. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بهسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارد.
تحلیل دادهها برای بررسی صحت و سقم فرضیهها برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر پژوهشهایی که متکی بر اطلاعات گردآوری شده از موضوع مورد پژوهش است، تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند.
برای تحلیل دادههای گردآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل میشود و در ادامه این پژوهش به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش میپردازیم.
تحلیل دادههای آماری در این پژوهش بهوسیله نرمافزار SPSS 16 و LISREL 8.7 انجام میشود. در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده برروی پرسشنامه در قالب دستهبندی معین، ارایه شود.
۴-۲- آمار توصیفی
این قسمت شامل اطلاعات زمینهای در مورد جنسیت، سن، سابقه خدمت، و میزان تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه است. از ۲۱۰ پرسشنامهای که در میان پاسخدهندگان توزیع شد، ۱۷۸ پرسشنامه بهصورت سالم عودت داده شد که نتایج حاصل از بررسی بهصورت زیر است:
۴-۲-۱- جنسیت
جدول (۴-۱) وضعیت جنسیت پاسخدهندگان را نشان میدهد، یافتههای حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی جنسیت نشان میدهد که از ۱۷۸نفر از افراد مورد پژوهش ۱۳۰ نفر(۷۳%) مرد و ۴۸ نفر(۲۷%) زن هستند.
جدول(۴-۱)توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخدهندگان در بین جامعه مورد پژوهش

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد ۱۳۰ ۷۳
زن ۴۸ ۲۷