(c)اعتماد (d)سازگاری

هدف این مقاله ارزیابی این موضوع است که چگونه پویایی روابط زنجیره تأمین بر عملکرد تولید اثر میگذارند، است.

۲۰۰۵/
وس و همکاران

نتایج نشان می دهند که سطوح بالاتر از عمل به SCM می تواند منجر به افزایش مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی شود.همچنین مزیت رقابتی می تواند اثر مستقیم و مثبتی را بر عملکرد سازمانی داشته باشد.

۱۹۶ / مدل سازی معادله ساختاری

(a)عملکرد بازار و عملکرد مالی (b)کیفیت (c)قیمیت/هزینه (d)قابلیت اعتماد در تحویل (e)نوآوری در محصول (f)زمان عرضه به بازار

(a)ارتباط با مشتری (b)شراکت سودبخش تأمین کننده (c)میزان اشتراک گذاری اطلاعات (d)کیفیت اشتراک گذاری اطلاعات (e)تعویق

پنج بعد از شیوه SCM را مفهوم سازی کرده و توسعه میدهد و روابط موجود در بین عملیات SCM، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی را مورد آزمایش قرار می دهد.

۲۰۰۶ /
لی و همکاران

یافته ها

نمونه و روشهای اصلی

مفاهیم عملکرد(اجرا)

مفاهیم عملیاتSCM

هدف مقاله

مقاله

نتایج نشان میدهند که خرید استراتژیک میتواند یک اثر عمیق بر عملکرد زنجیره تأمین هم برای شرکت-های خریدار و هم برای شرکتهای تأمین کننده داشته باشد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

نمونه۲۲۱/روش (a)تجزیه و تحلیل تاییدی و تجزیه و تحلیل اکتشافی (B)تجزیه و تحلیل واریانس

(a)کیفیت (b)هزینه (c)انعطاف پذیری (d)تحویل (e)پاسخ مشتری (f)رضایتمندی مشتری (g)عملکرد مالی

(a)خرید استراتژیک (b)تعداد محدود تأمین کنندگان (c)روابط بلند مدت (d)یکپارچهسازی لجستیک (e)ارتباط دو طرفه (f)سیستمهای درون سازمانی (g)اهداف کلی دخالت تأمینکننده (h)دخالت تأمینکننده درتوسعه محصول

در این پژوهش اثر خرید استراتژیک بر عملکرد خریدار نه تنها بر اساس مقایسهای مالی بلکه بر اساس مقیاسهای عملیاتی نیز مورد آزمایش قرار گرفتند.

۲۰۰۶ /
پائولرج و همکاران

نتایج، تشابه و اختلافاتی را در بین دو بخش نشان میدهند مبنی بر اینکه استراتژیهای مؤثر زنجیرهتأمین در یک بخش ممکن است در بخش دیگر مناسب نباشند. این امر پیشنهاد میکند که کار مدیران باید محکها و اولویتهای رقابتی مناسب را قبل از دنبال کردن استراتژیهای خاص زنجیره تأمین را مشخص کند. بینشهای ایجاد شده توسط این پژوهش باید در راهنمایی کردن شرکتها به سوی استراتژیهایی که ممکن است بهطور مثبتی بر عملکرد ویژه عملیاتی و مالی آنها اثر بگذارند، کمک کند.

نمونه ۱۴۵/
روش تجزیه و تحلیل عامل تاییدی و تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی

(a)معیار عملیاتی
(b)معیار مالی

(a)اشتراکگذاری اطلاعات (b)سفارشی سازی محصول و خدمات (c)روابط بلند مدت (d)استراتژی توقف و احاطه کردن (e)سیستمهای پیشرفته برنامهریزی (f)اعمال نفوذ در اینترنت (g)ساختار شبکه پشتیبانی (h)ساختار شبکه توزیع

تأثیر استراتژیهای زنجیره تأمین تولیدگرای سنتی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها هم در بخش خدمات و هم در بخش تولید را مقایسه میکند.

۲۰۰۶ /