یافته ها

نمونه و روشهای اصلی

مفاهیم عملکرد(اجرا)

مفاهیم عملیاتSCM

هدف مقاله

مقاله

نتایج اثبات میکنند که در هر دو سطح استراتژیکی و عملیاتی، چگونه روابط موجود در بین به وقت بودن، مدیریت کلی کیفیت و مدیریت زنجیره تأمین بهعنوان بخشی از عملیات استراتژیکی سازمانها دیده میشوند. نتایج همچنین نشان میدهند که تعهد به کیفیت و فهم پویایی زنجیره تأمین بیشترین اثر را بر عملکرد دارند.

نمونه ۵۵۶/ تجزیه و تحلیل عامل/ تجزیه و تحلیل همبستگی

(a)سهم بازار
(b)بازگشت سرمایه
(c)کیفیت محصول
(d)رقابت
(e)خدمات مشتری

(a)JIT 1:گردش مواد(از تأمین کننده به شرکت) (b)JIT 2:تعهد به JIT (c)JIT 3:مدیریت تأمین (d) TQM 1:طرح محصول (e) TQM 2: تعهد مفید به کیفیت (f) TQM 3:قابلیت تأمین کننده (g) SCM 1:یکپارچه سازی زنجیره تأمین (h) SCM 2:هماهنگی زنجیره تأمین; (i) SCM 3:توسعه زنجیره تأمین ; (j) SCM 4:اشتراک گذاری اطلاعات

بهطور تجربی مقیاسی را مورد آزمایش قرار میدهد که در آن مقیاس به وقت بودن، مدیریت زنجیره تأمین و کیفیت مدیریت به هم مرتبط میشوند و اینکه چگونه آنها بر عملکرد کسب و کار اثر میگذارند.

۲۰۰۵ / تن

دادهها نشان دادند که عملیات مربوط به مدیریت کیفیت به طور معنیداری به استراتژی مشارکت تأمین کننده مرتبط است و این به نتایج محسوس کسب و کار و سطوح رضایتمندی مشتری اثر میگذارد. دادهها همچنین نشان دادند که عملیات QM بهطور معناداری با استراتژی انتخاب تأمین کننده مرتبط هستند. نتایج تجربی که ارائه شدند میتوانند برای بهبود مدیریت شبکههای زنجیره تأمین در مطالعات اقتصادی بهکار گرفته شوند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

نمونه ۱۱۰/
روش مدل سازی معادله ساختاری

(a) میزان رضایتمندی
(b) نتایج کسب و کار

رهبری مدیریت ارشد;
(b) آموزش (c)طراحی محصول/ خدمات (d)مذیریت کیفیت تأمین کننده (e)مدیریت فرآیند (f)کیفیت گزارش دادهها (g)روایط کارکنان (h)روابط مشتری (i)تعین معیار آموزش (j)انتخاب تأمین کننده کیفیت گرا (k)انتخاب تأمین کننده هزینهگرا

از طریق استعمال تجربی دادههای گرداوری شده از تایوان و هنگ کنگ، عواملی که بر کیفیت مدیریت زنجیره تأمین اثر میگذارند را مشخص میکند.

۲۰۰۵/
لی و همکاران

یک حمایت ترکیبی در مورد اثر پویایی ارتباط SC بر عملکرد تولید وجود داشت. فرضیاتی در رابطه با هزینه و کیفیت مورد حمایت قرار گرفتند اما در رابطه با انعطافپذیری و تحویل این چنین چیزی وجود نداشت.

نمونه ۲۰۰/
روش مدل سازی معادله ساختاری

(a)هزینه (b)کیفیت
(c)انعطاف پذیری (d)تحویل

(a)ارتباط (b)همکاری