نتایج روابط مستقیم و مثیتی را در بین موارد زیر را نشان میدهند:
(۱)فناوری اطلاعات یکپارچه شده و زنجیره تأمین یکپارچه (۲)یکپارچه سازی زنجیره تأمین و خدمات مشتری و (۳)خدمات مشتری و عملکرد شرکت.
در خدمات مشتری، رابطه یکپارچه سازی زنجیره تأمین با عملکرد مالی غیر مستقیم بود. بهعنوان مثال خدمات مشتری بهنظر رسید که بهطور کامل در رابطه بین یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت برای اولین ردیف تأمین کنندگان در صنعت خودرو سازی وساطت میکند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نمونه ۵۷ /
روش مدلسازی معادله ساختاری

(a) خدمات مشتری
(b)عملکرد مالی

(a)یکپارچگی فناوری اطلاعات
(b)یکپارچگی زنجیره تأمین

معانی عملکرد مربوط به یک زنجیره تأمین یکپارچهسازی شده با عملکرد خدمت رسانی به مشتری را میآزماید که پس از آن عملکرد مالی به عنوان ساختارهای مالی می آیند.

۲۰۰۳/
ویکری و همکاران

نتایج حمایت محکمی را برای این دسته از روابط موجود در بین خرید استراتژیک، مدیریت تأمین، پاسخگویی مشتری و عملکرد مالی مریوط به بخش خرید را فراهم می آورند.

نمونه ۲۲۱/
روش مدلسازی معادله ساختاری

(a)پاسخ گویی مشتری
(b)عملکرد مالی

(a)خرید استراتژیک
(b)ارتباط
(c)تعداد محدود تأمین کنندگان
(d) سازگاری ارتباط استراتژیکی بلند مدت

نشان می دهد که خرید استراتژیک میتواند منجر به مزیت رقابتی پایدار از طریق قادر ساختن شرکت به موارد زیر شود: (آ)بهوجود آوردن روابط کاری نزدیک با تعداد محدودی از تأمین کنندگان (ب)افزایش ارتباط باز در بین اعضاء زنجیره تأمین و (س) ایجاد رابطه بلند مدت استراتژیکی برای بدست آوردن منافع متقابل

۲۰۰۴/
جن و همکاران

نتایج روابط مثبت و معنیداری را در بین سه نوع موجود از قابلیتهای SCM (از خارج به داخل، از خارج به داخل و پوشا) و عملکرد کسب و کار (ارزش درک شده مشتری، وفاداری مشتری، عملکرد بازار و عملکرد مالی) را نشان میدهند.

نمونه ۴۷۴ /
روش مدلسازی معادله ساختاری

(a) ارزش درک شده
(b)وفاداری مشتری
(c)عملکرد بازار
(d)عملکرد مالی

(a)قابلیت از خارج به بیرون(وارونه) (b)قابلیت از داخل به خارج(پشت و رو) (c)قابلیت اندازهگیری(پوشا)

اثر قابلیتهای مدیریت زنجیره تأمین را بر عملکرد کسب و کار برای تععین اینکه تا چه اندازه موضوع SCM مشتریگرا بر موقعیت رقابتی و عملکرد سازمانی اثر میگذارد را میآزماید.

۲۰۰۴/
ترسی و همکاران