فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه
برای اتفاقات سازمانی، نمیتوان توجیههای ساده یافت و برای آنها به سادگی علتهایی پیدا کرد. بعلاوه غالباً یافتن سرچشمهها مقدور نیست زیرا منشأها معمولاً در فاصلهای بسیار دورتر از نتایج و علایم قرار دارند و نتایج و علایم بواسطه حلقههای تشدید کننده انحراف از معیار با اصل خود تفاوتی فاحش و غیر قابل تصور مییابند. «وایک» پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمع آوری کرد، نوبت آن فرا میرسد که با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها، … سازگاری دارد، دادههای جمع آوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند در بوته آزمون قرار دهند و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسش تحقیق بیابد. در این فصل به تجزیه و تحلیل دادهها با روشهای آماری و به آزمودن فرضیههای تحقیق میپردازیم.
۴-۲ متغیرهای تحقیق و شاخص سنجش
در پژوهش حاضر توسعۀ محصول جدید به عنوان متغیر مستقل و عملکرد صادراتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. اما واقعیت این است که در یک تحقیق، اثر تمام متغیرها تأثیرگذار را بر یکدیگر نمیتوان به طور همزمان مورد مطالعۀ قرار دارد. لذا گاهی اوقات پژوهشگر بر اساس شرایط خاص حاکم بر پژوهش و در نظر گرفتن محدودیتهای پژوهش، اثرات برخی از این متغیرها را کنترل میکند و اثرات برخی دیگر را در پژوهش اعمال مینمایید. از این متغیرها، متغیرهای تعدیلگر یا میانچیگری است که این متغیرها، متغیرهای کیفی یا کمی است که جهت یا میزان تأثیرگذاری میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار میدهد و این تأثیر در پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. در این پژوهش استراتژیهای بازاریابی بینالملل و سایر متغیرها تأثیرگذار بر متغیرهای وابسته و مستقل به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. برای سنجش تاثیرگذاری متغیرها از رگرسیون استفاده میشود. در این قسمت دادهها در ۲ بخش مورد بررسی قرار میگیرد:
بخش اول: آمار توصیفی
بخش دوم: آمار استنباطی
۴-۳ بخش اول: آمار توصیفی
هدف اصلی آمار توصیفی تهیه اطلاعات به صورت یک فرم قابل استفاده و قابل فهم است. واضح است که از دادههای خام نمیتوان اطلاعاتی کسب کرد و باید تا آنجا که میتوان آنها را به وسیله نمودار و یک یا چند عدد که شاخص، و معرف آن است خلاصه نمود. شاخصهای توصیف دادهها به سه گروه شاخصهای مرکزی (میانگین، میانه) شاخصهای پراکندگی (مانند واریانس و انحراف معیار) و شاخصهای شکل توزیع (مانند شاخص چولگی و شاخص کشیدگی) تقسیم میشود. تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق ابزارهای جمعآوری شده در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی، … و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطات بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید.
۴-۴ ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری
۴-۴-۱ وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر پست سازمانی
در این پژوهش پرسشنامهای که در بین ۴۰ شرکت که در سطح مدیران ارشد و مدیران فروش توزیع شده بود افرادی که به سوالات جواب داده بودهاند بر اساس جدول ۱-۴ که پست سازمانی آنها نشان داده شده است در بین پاسخ دهندگان به سوالات ۱۵ نفر مدیر ارشد و ۱۸ نفر مدیر فروش میباشد که درصد فراوانی آنها ۵/۳۹ درصد مدیر ارشد و ۵/۶۰ درصد مدیران فروش تشکیل میدهند در بین پاسخ دهندگان بیشترین درصد فراوانی را مدیران فروش تشکیل میدهد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جدول ۴-۱) پست سازمانی افراد پاسخدهنده
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid مدیر ارشد ۱۵ ۳۹/۵ ۳۹/۵ ۶۲/۵
مدیر فروش ۱۸ ۶۰/۵