۱۴

۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴

۸۲/۰

۳-۱) جدول تفکیک متغیرها و سوالات تحقیق
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از روش تکنیک معادلات ساختاری و از تحلیل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.
۳-۸ تحلیل همبستگی
در این تحقیق تأثیر میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میشود این تحقیق از تحقیقات همبستگی میباشد و برای بررسی تأثیر بین متغیرها از رگرسیون استفاده میشود. چون هدف تحقیق پیشبینی تأثیر یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیشبین) میباشد در نتیجه چون هدف آزمودن مدل خاصی تأثیر بین متغیرهاست از مدل معادلات ساختاری نیز استفاده میشود.
۳-۹ روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزارها برای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، استفاده میشود. به عبارتی پرسشنامه به عنوان ابزار هدف مدار که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود:
الف ) انتخاب موضوع سوالها
ب) محتوای سوال
ج )جمله بندی پرسشها
د) انتخاب نوع سوال (خاکی، ۱۳۸۲).
۴-۷-۱ معرفی پرسشنامه
در پرسشنامه تحقیق حاضر از سوالات استاندارد که در تحقیقات قبلی استفاده شده بود استفاده شده و همچنین از مصاحبه هم به عنوان ابزار مکمل نیز استفاده شد. شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب کلی فرضیهها و سئوالات تحقیق قرار داشته و با استفاده از طیف لیکرت به منظور ارزیابی اثر متغیر مستقل بر هر یک از متغیرهای وابسته استفاده شده است نحوه امتیازدهی به پرسشنامه هم از امتیاز ۱ تا ۵ بود که سوالات پرسشنامه که متشکل از ۶۳ سوال بود که به سه بخش کلی تقسیم شده بود که بخش اول ۲۱ سوال مربوط به توسعه محصول جدید، ۲۸ سوال بر استراتژی بازاریابی بینالملل و ۱۴ سوال مربوط به عملکرد صادراتی بود که از آلفای کرونباخ برای بررسی روایی و پایای سوالات تحقیق استفاده شده است در نتیجه بعد از جمعآوری پرسشنامههای توزیع شده در بین مدیران ارشد و مدیران فروش ۴۰ شرکت کل جامعه آماری که در بین آنها ۳۳ شرکت همکاری داشته و ۷ مورد عدم همکاری داشتهاند که در جدول ۳-۲ نشان داده شده است. با توجه به جدول ۳-۲ آلفای کرونباخ مربوط به سوالات محصول جدید ۸۸/۰ میباشد که مقدار مناسبی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Case Processing Summary
N %
Cases Valid ۳۱ ۹۳/۹
Excludeda