• برنامههاى مرتبط با تحرک تجارى
 • برنامههاى مرتبط با حمایتهاى مالى
 • همچنین عملکرد صادراتى در الگو آنها از دو بعد مجزا یعنى عملکرد بازار صادرات و عملکرد مالى صادرات برخوردار است که در الگو بعد اول بر بعد دوم تأثیر مثبت دارد.
  شکل۲- ۱۷) مدل عملکرد صادراتی لئونیدو و همکاران
  (منبع: لئونیدیو و همکاران، ۲۰۱۱)
  hسوسا و برادلى[۱۷۹]۱ (۲۰۰۹) در مطالعۀ خود که به بررسى تأثیر برنامههاى حمایت از صادرات و حمایت از توزیع بر عملکرد صادراتى ۴۸۷ شرکت کوچک و متوسط در کشور ایرلند پرداخته است، دو عامل فوق را بر عملکرد صادراتى مؤثر دانستهاند و بیان میدارند که تجربه بنگاه و برنامههاى حمایت از صادرات بطور مستقیم بر عملکرد صادراتى آن موثر است و تجربه بنگاه و میزان مبتنى بودن بنگاه بر فناورى از طریق تأثیر بر عامل حمایت از توزیع در سایه متغیرهاى کنترل تحقیق بر عملکرد صادراتى تأثیر غیرمستقیم دارند.
  شکل۲- ۱۸)مدل عملکرد صادراتی سوسا و برادلی
  (منبعسوسا و برادلی، ۲۰۰۹)
  در این قسمت به مطالعاتی که در آنها تأثیر برنامههای توسعۀ صادرات به عنوان متغیر مستقل برعملکرد صادراتی بنگاه بررسی شده است، پرداخت شده در واقع مولفۀهای عملکرد صادراتی به دو دسته کلی داخلی و خارجی تقسیم میشوند که در جدول۲-۶ خلاصهای از این مولفۀها و رابطه آنها با عملکرد صادراتی از سال ۱۹۸۰ به صورت خلاصه ارائه شده است.
  جدول۲-۶) خلاصه تحقیقات انجام شده در مورد عملکرد صادراتی
  ۲-۲۵ مدل مفهومی تحقیق
  مدل مفهومی بنیانی است که تمامی پژوهش بر روی آن استوار میباشد. این چارچوب شبکهای است، منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهای چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه (ادبیات نظری تحقیق) بنیان استواری برای تدوین چارچوب نظری به دست میدهد بنابراین مدل مفهومی گامی مهمی در فرآیند پژوهش به شمار میآید. در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق و مدلهای ارائه شده در خصوص عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی با توجۀ به متغیر مستقل توسعۀ محصول جدید و استراتژیهای بازاریابی بینالملل متغیر میانچی و با متغیر وابسته عملکرد صادراتی به شکل زیر ارائه شده بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا بر اساس نتایج به دست آمده بر روی متغیرهای توسعۀ محصول جدید، استراتژیهای بازاریابی بینالملل و عملکرد صادراتی و عوامل تأثیرگذار خارجی مورد آزمون قرار گرفته تا مشخص گردد که کدامیک از مولفۀهای این متغیرها در تصمیمات استراتژی بازاریابی در خصوص استانداردسازی و انطباقی را تحت تأثیر قرار داده و بیشتر به سمت استانداردسازی متمایل است یا استراتژی انطباقی و تأثیر آن بر روی عملکرد صادراتی چگونه است؟ به منظور درک بهتر روابط بین متغیرها مدل مفهومی به شکل زیر ارائه شد است.
  توسعۀ محصول جدید
  عملکرد صادراتی
  استراتژیهای بازاریابی بینالملل
  ۲-۱۹) مدل مفهومی تحقیق
  ۲-۲۶ خلاصه فصل
  در این فصل به بررسی سابقه و ادبیات موضوعی و ادبیات نظری (تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور) بررسی شده است و همچنین شیوههای تولید محصول جدید و انواع استراتژیهای بازاریابی و بینالملل و روشهای ورود به بازار و همچنین عملکرد صادراتی، و تحقیقات انجام گرفته بر روی آنها مورد بررسی قرار داده شد. پس از آن به توسعۀ محصول جدید و روشها و انواع مدلهای توسعۀ محصول و مدلهای تجاریسازی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از آن به انواع استراتژیهای بازاریابی بینالمللی و راههای ورود به بازار از دیدهگاهای و نظریات اندیشمندان مطرح در بازرگانی خارجی مورد ارزیابی قرار داده شد. در آخر به بررسی عملکرد صادراتی و تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته بر روی موضوع مورد توجه قرار گرفت و در آخر به تشریح مدل مفهومی پرداخته شده است.
  فصل سوم
  روش تحقیق
  ۳-۱ مقدمه
  در این فصل به روش تحقیق، و همچنین روشهای انجام گرفته بر روی تحقیق حاضر و مراحل انجام تحقیق و مدت زمانی که تحقیق در این بازده زمانی انجام میگیرد مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به جامعه آماری و حجم نمونه آماری مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. بعد از آن به قلمرو زمانی و مکانی تحقیق که در آن انجام میگیرد و بعد از آن روشهای آماری و اندازهگیری متغیرهای پژوهش و سپس به روشی که با استفاده از آن به اطلاعات و دادهها از طریق آن گردآوری میشود. علاوۀ بر آن روشهای آماری که با استفاده از آن دادهها و اطلاعات مورد جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد پرداخته شده و بعد از آن به تحلیل چگونه تأثیر متغیرهای و تحلیل همبستگی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار داده و سپس مدل مفهومی و یا الگوی تحقیق آورده شده و سپس و در آخر به خلاصۀ مطالب این فصل پرداخته شده است.
  ۳-۲ روش تحقیق
  این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ گردآوری دادهها تحقیق توصیفی و تحقیق پیمایشی است.
  ۳-۳ جامعه آماری و نمونه آماری
  جامعه آماری شرکتهای تولیدی و صادراتی در شهرستان ارومیه و حجم نمونه شرکتهای تولیدی و صادراتی در شهرستان ارومیه که اطلاعات آنها از اتاق بازرگانی گرفته شده که مشتمل بر ۴۰ شرکت میباشد و کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت.
  ۳-۴ قلمرو زمانی و مکانی
  چون برای گردآوری دادهها در یک مقطع زمانی در ۶ ماه نیمه دوم سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ استفاده شده از تحقیق پیمایشی روش مقطعی استفاده میشود و قلمرو زمانی این تحقیق نیمه دوم سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ میباشد. قلمرو مکانی این تحقیق در استان آذربایجانغربی، در محدوده شرکتهای تولیدی واقع در شهرکهای صنعتی شهرستان ارومیه انجام میگیرد.
  ۳-۵ روشهای آماری و اندازهگیری متغیرهای پژوهش
  در این تحقیق چون تأثیر میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میگردد این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی میباشد و از رگرسیون برای ارزیابی تأثیر متغیرها استفاده میشود. چون هدف تحقیق پیشبینی تأثیر یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیشبین) میباشد و هدف تحقیق، آزمودن مدل خاصی تأثیر بین متغیرها میباشد از مدل معادلات ساختاری نیز استفاده میشود. در این تحقیق برای محاسبه قابلیت اعتماد و محاسبه درونی سوالات پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده میشود. برای اندازهگیری مقیاس نگرشها از مقیاس لیکرت[۱۸۰]۱ استفاده شده و برای اندازهگیری اعتبار از اعتبار ملاکی، از نوع همزمان استفاده میشود. در خصوص روایی و اعتبار پرسشنامه که مورد تأیید پژوهشگران و صاحبنظران مطرح در بازاریابی بینالملل از جمله پرسشنامه استاندارد افراد زیر استفاده میشود: سورنسون و ویچمن[۱۸۱]۲؛ هیل و استیل[۱۸۲]۳؛ واکر[۱۸۳]۴.
  ۳-۶ روشگردآوری اطلاعات و دادهها
  از روش کتابخانهای و میدانی با شیوه پرسشنامهای از سوالهای بسته – پاسخ از نوع حالتهای مقیاس چند درجهای لیکرت استفاده میشود به علت اینکه اطلاعات کامل و مشخص درباره این موضوع داده شود از روش مصاحبه هم به عنوان ابزار مکمل استفاده شده است. شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب کلی فرضیهها و سئوالات تحقیق قرار داشته و با استفاده از طیف لیکرت به منظور ارزیابی اثر متغیر مستقل بر هر یک از متغیرهای وابسته استفاده شده نحوه امتیازدهی به سوالات پرسشنامه هم از امتیاز ۱ تا ۵ بود که سوالات پرسشنامه که متشکل از ۶۳ سوال بود که به سه بخش کلی تقسیم شده بود که بخش اول ۲۱ سوال مربوط به توسعه محصول جدید[۱۸۴]۵، ۲۸ سوال بر استراتژی بازاریابی بینالملل[۱۸۵]۶ و ۱۴ سوال مربوط به عملکرد صادراتی[۱۸۶]۷ میباشد که از آلفای کرونباخ برای بررسی روایی و پایای سوالات تحقیق استفاده شده است. پرسشنامه در بین مدیران ارشد، مدیران فروش ۴۰ شرکت توزیع شد که در بین آنها ۳۳ مورد همکاری و ۷ مورد عدم همکاری داشتهاند. متغیرهای که سوالات پرسشنامه بر اساس آن طراحی شد در جدول۳-۱ نشان داده شده است.

  برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  متغیر