تحقیقات بهرهمندی

تحقیق در مورد کاربردهای ویژه

تحقیقات تجاری

طراحی/ توسعۀ / تولید محصول ویژه

طراحی مدل تجاریسازی

بهبود و آمادهسازی محصول نهایی

تولید واقعی

تولید داخلی و تولید ارسال شده

۲-۱۹-۳ مدل کوپر (مدل مرحله – دروازه)
مدل کوپر[۱۲۴]۱ یکی از مشهورترین مدلهای تجاریسازی است و به مدل فرایندی مرحله- دروازه معروف است. دلیل این نامگذاری این است که در هر یک از فرایندهای مدل، حتی دقیقترین جزییات نیز تنظیم میشوند و در مجموع دارای یک خصوصیت ارگانیک و پویاست. به عبارتی دیگر، فرایند مرحله – دروازه[۱۲۵]۲ یک نقشه راه عملیاتی شده برای هدایت پروژههای محصولات جدید از مرحله ایده تا مرحله تحویل آن به بازار است. استفاده از این مدل باعث افزایش کارایی و تسریع عملکرد پروژه میشود به طوری که از پیش، وظایف اصلی هر مرحله را تعیین و به بررسی نتایج پیشرفت پرداخته. مشخصه اصلی این مدل تخصیص حمایتهای توسعۀای به صورت کارا است، زیرا هر فرایند شامل مراحل و ورودیهایی میشود که پیشرفت پروژه را مشخص میسازد. مدل مرحله- دروازه در هر یک از مراحل درون خود نیز دارای فعالیت های متعددی است که به منظور کوتاهترین زمان رسیدن به بازار، برخی از آن مراحل به صورت موازی انجام میپذیرد. مدل، فرایند ایده تا بازار را به یک مجموعه متوالی از مراحل و نقاط تصمیم تفکیک مینماید. در واقع فرایند مرحله – دروازه براساس مراحل مجزایی از فعالیتها که به وسیله نقاط تصمیمگیری از یکدیگر تفکیک شده بنا گردیده است. در این مدل مرحله جایی است که در آن اقدام به وقوع میپیوندد و دروازه نیز جایی است که در آن اتخاذ تصمیم درخصوص دامه یا عدم ادامه مسیر توسعۀ صورت میگیرد.
مراحل اصلی و نقاط تصمیمگیری در مدل مرحله – دروازه عبارتند از:
مرحله صفر: ایدهپردازی
تصمیم اول: غربال ایده
مرحله یک: بررسی اولیه
تصمیم دوم: غربال ثانویه
مرحله دوم: بررسی تفضیلی
تصمیم سوم: اقدام برای توسعۀ
مرحله سوم: توسعۀ
تصمیم چهارم: اقدام برای تست
مرحله چهارم: انجام تست و معتبرسازی
تصمیم پنجم: اقدام برای تجاریسازی
مرحله پنجم: تولید صنعتی و ورود به بازار
لازم به ذکر است که این مدل بیشتر برای سازمانهای تولیدی و توسعۀ محصولات جدید کاربرد دارد، اما میتوان با انجام اصلاحاتی آن را برای سازمانهای تحقیقاتی به منظور توسعۀ فناوری جدید نیز به کار گرفت.
۲-۱۹-۴ مدل راثول و زیگفیلد
این مدل که به وسیله راثول و زیگفیلد[۱۲۶]۱ ارایه شده است، یک نمودار بلوکی است که هر بلوک توصیف کننده روابط بین اجزای مختلف در فرایند تجاریسازی است و نشان میدهد که آنها چگونه با هم در این فرایند تعامل میکنند. این مدل، یک مدل متوالی است با این تفاوت که جریان فنی در مرکز فرایند قرار گرفته است. این مدل مسیری به بازار است که از یک طرف از نیازهای موجود و نوظهور بازار و از طرف دیگر از تحول فناوری تأثیر میپذیرد. موضوعات کسب و کار به صورت ضمنی مورد تأکید قرار دارند، اما به طور خاص در این مدل بیان نشدهاند و چک لیست عوامل بازار، کسب و کار و فنی به طور جزیی در آن مطرح نیست. این مدل تأکید میکند که تجاریسازی یک جزء لازم از فرایند نوآوری است. قلب این مدل در تعامل مؤلفهایش قرار گرفته است. این مدل ترکیبی از نیازهای بازار (کشش بازار) و فرصتهای فناورانه (فشار بازار) است که موجب ایجاد نوآوری میشود.
نظیر مدل گلداسمیت، در این مدل نیز توالی فعالیتها وجود دارد اما شاخه فنی اصلی در مرکز فرایند قرار دارد که در طول مسیر، بازارهای جدید و تحول نیازهای بازار از یک سو و تحول فناوری از سوی دیگر، بر فرایند تجاریسازی تأثیر میگذارد. به علاوۀ این مدل نیز قدرت پیشبینی ندارد، اما در عوض نیازمند نوآورانی است که خود را آگاه کرده و در مورد فعالیتها یا شرایطی که با احتمال زیادی منجر به موفقیت میشود، خود تصمیم بگیرند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.