مدلهای خطی به جز چند استثناء عموماً به صورت نمودارهای بسته به تصویر کشیده میشوند. در برخی از موارد این امر نشان دهنده فرایند توالی کارهاست؛ درصورتی که در برخی دیگر از این مدلها، مجموعهای از روابط بین اجزای فرایند تجاریسازی به نمایش در میآید. در ادامه به تشریح انواع مدلهای خطی تجاریسازی میپردازیم.
۲-۱۹-۱ مدل گلداسمیت
یکی از بهترین مدل خطی توسط راندال گلداسمیت[۱۲۲]۱ در سال (۱۹۹۵) توسعۀ یافته است. این مدل عناصر کسب و کار، بازار و تکنیک فرایند تجاریسازی را در ماتریسی از فعالیتهای توام و متوالی و نیز نقاط تصمیمگیری قرار میدهد. مدل گلدسمیت رهیافتی از راهبرد و اقدامات برای تجاریسازی فناوریها پیشرفته و چارچوبی برای اندازهگیری پیشرفته در مراحل مختلف است. به عبارتی مدل، ابزار برای شناسایی اطلاعات و نیاز به کمکهای فنی، هزینههای توسعه پروژه و پیشبینی نیازمندیهای مالی است.
همانطور که در جدول ۲-۳ نشان داده شده، مدل گلداسمیت کل فرایند را از ایده اولیه تا ایجاد، خلق و راهاندازی شرکت تابعه پوشش میدهد و سپس راهبرد خروج برای مخترع و سرمایهگذار را نشان میدهد. هر یک از شاخههای فنی، بازار و کسب و کار این مدل در شش مرحله متوالی شامل: تحقیق، امکانسنجی، توسعۀ، معرفی، رشد و بلوغ معرفی شدهاند و این مراحل به سه فاز مفهومی، توسعۀ و تجاری تقسیم شدهان
جدول۲- ۳) مدل تجاریسازی گلداسمیت
(منبع: گلداسمیت، ۱۹۹۵)
این مدل به عنوان یک سری گامهای متوالی در نظر گرفته شده که از راست به چپ و بالا به پایین کار میکند. فرایند از یک مرحله به مرحله بعد و یا از یک گام به گام بعد نمیرود؛ مگر اینکه مباحث فنی، کسب و کار و بازار آن مرحله به طور کافی بیان و بررسی شده باشد. گلداسمیت به شخصه مدل را به عنوان مدل فنی طراحی شده به عنوان چارچوبی برای کمک به توسعه مقیاسهای رشد، شناسایی نیازهای مساعدت فنی و اطلاعاتی، هزینههای ایجاد پروژه و پیشبینی الزامات مالی بیان میکند. او فرایند را توصیف نمیکند بلکه آن را به عنوان مجموعهای از دستورالعملهای تجویزی معرفی میکند. مدل گلداسمیت بیشتر برای تجاریسازی کاملاً جدید مناسب است و برای نوآوریهای تدریجی یا ارتقا بهبود محصولات، خدمات و فرایندهای موجود به کار نمیرود. این مدل نه تنها برای اصلاح بازخورد به اندازه کافی انعطافپذیر نیست، بلکه به خصوص در یک برنامه نوآوری تدریجی گامهایی را که شرایط دلالت بر ضرورت یا مطلوبیت آنها دارند، مجدداً تنظیم میکند. در مدل گلداسمیت، هیچ دلیلی برای اینکه چرا وقتی فرایند با بعضی موانع یا پیشرفتهای غیرمنتظره روبرو شود، نمیتواند به مرحله قبلی باز گردد وجود ندارد. مدل گلداسمیت میتواند با نادیده گرفتن یا تعدیل عناصری که به طور خاص به آغاز یک کسب و کار جدید مربوط میشوند، برای نوآوری تدریجی به کار رود. مدل گلداسمیت قدرت پیشبینی ذاتی ندارد و خود گلداسمیت هشدار میدهد که تبعیت کوکورانه از این مدل موفقیت فرایند را تضمین نمیکند بلکه نیازمند تیمی است که فرایند تجاریسازی را برای یافتن اطلاعات و داشتن قضاوتی عادلانه در مورد مخاطرات و منافع هر نقطه بحرانی در فرایند، هدایت کند. پیشبینی این مدل بر یکپارچگی کارهای انجام شده توسط کسانی که از آن پیروی میکنند بستگی دارد.
۲-۱۹-۲ مدل کوکوبو[۱۲۳]۱
کوکوبو تجاریسازی را فرایندی خطی در نظر میگیرد. در این مدل، ارزیابی در انتهای هر یک از مراحل تحقیق و توسعۀ تا عرضه کالا صورت میگیرد. بدین ترتیب تصمیمات لازم در مورد ادامه یا متوقف کردن فرایند گرفت میشود. هنگامی که تصمیم به توقف فرایند گرفته شد، امکان ایجاد فرصت برای انتقال نتایج تحقیق و توسعۀ از خارج مورد تأکید قرار میگیرد. دلایل توقف میتواند مشکلات مربوط به فناوری، عدم اطمینان در مورد تجاریسازی، ناکافی بود سرمایهگذاری جهت توسعۀ، نابالغ بودن بازار و یا تغییر در اولویتها باشد. نتایج تحقیق و توسعۀ در دو بخش اطلاعات فناوری و اطلاعات تجاری تنظیم میشوند و با ایجاد ارزش افزوده در وضعیتی قرار میگیرند که میتوانند به عنوان یک کالای فناورانه توزیع شوند. براساس مدل کوکوبو فرایند تجاریسازی دارای گامهای زیر است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  • مطالعات مفهومی و امکانسنجی
  • تحقیقات پایه
  • تحقیقات کاربردی
  • تحقیقات بهرهمندی
  • تحقیقات تجاری
  • طراحی مدل تجاریسازی
  • تولید واقعی

جدول۲-۴) مدل کو به کو
(منبع: ۲۰۰۵ technology4sme. Net/tech-handbook.aspx www.)

مراحل جزئیات
مطالعات مفهومی و امکانسنجی مطالعه امکانسنجی فناوری وتجاری
تحقیقات پایه تحقیقات اصولی
تحقیقات کاربردی تحقیق در مورد نحوه کاربرد