• راهبرد انعکاس داخلی
 • راهبرد جهانی- محلی
 • راهبرد جهانی
 • راهبرد واکنشی- مبادله که بنیان این راهبردها، تفکر مدیران ارشد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محیط است )کیگان،[۱۰۹]۱۱۹۸۰).
 • همچنین اگر صادرات محصولات و خدمات سازمان را فرایندی پویا در نظر بگیریم، تصمیمگیری درباره سه فعالیت اصلی، باید در این فرایند انجام شود. این زیر نظامها در فرایند صادرات کالاها و خدمات، انتخاب بازار هدف، ورود به بازار بینالملل و زیر نظام آمیخته بازار بینالملل هستند. چهار نوع راهبرد برای انتخاب بازار هدف صادراتی وجود دارد. (کاتلر، ۲۰۰۱).

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. راهبرد تمرکز بر بازارهای همگن
  2. راهبرد تمرکز بر بازارهای غیر همگن
  3. راهبرد تنوع در بازارهای همگن
  4. راهبرد تنوع در بازارهای غیر همگن

  همچنین به اعتقاد رودباخ و دانیل[۱۱۰]۲ (۱۹۹۸) انتخاب راهبرد ورود در سازمان، سه نوع مزیت دارد:

  1. مزیت ناشی از مالکیت
  2. مزیت ناشی از موقعیت
  3. مزیتهای بینالمللی شدن

  راهبردهای صادرات مستقیم و غیر مستقیم با مزیت ناشی از موقعیت، راهبرد اتحاد استراتژیک با مزیت ناشی از مالکیت و راهبرد سرمایهگذاری مستقیم خارجی با مزیت ناشی از بینالمللی شدن هماهنگ هستند. در حوزه صادرات شرکتها، یکی از چهار راهبرد آمیخته بینالملل، به منظور رفع نیازهای بازار هدف مورد استفاده قرار میگیرد:

  1. راهبرد آمیخته بازاریابی کاملاً استاندارد
  2. راهبرد آمیخته بازاریابی استاندارد
  3. راهبرد آمیخته بازاریابی محلی
  4. راهبرد آمیخته بازاریابی کاملاً محلی

  راهبردهای مذکور باید در نظام بازرگانی سازمان با کارکرد بازاریابی داخلی، و خارجی هماهنگ باشد.
  ۲-۱۳ استراتژیهای ورود به بازار خارجی
  دستۀبندیهای مختلفی از استراتژیهای ورود به بازارهای بینالمللی توسط پژوهشگران و محققان این حوزه انجام شده است. این دستۀبندیها مبانی مختلفی از جمله میزان مالکیت، محل تولید، میزان صرف منابع داشته است. در مجموع دستۀبندیهای زیر در ادبیات به چشم میخورد:

  1. استراتژیهای تولید در داخل یا صادرات و تولید در خارج یا غیر صادرات (اسماعیل پور، ۱۳۸۲[۱۱۱]۲).
  2. استراتژیهای سهمی یا سرمایهگذاری مستقیم خارجی و غیرسهمی یا صادرات و قراردادها (لیانگ، [۱۱۲]۳۲۰۰۹؛ کوئر و همکاران،[۱۱۳]۴۲۰۰۷).
  3. استراتژیهای صادراتی / قراردادی و سرمایهگذاری مستقیم (کاتلر و آرمسترانگ، ۲۰۰۱).
  4. استراتژیهای سلسله مراتبی/ مشارکتی )دیکر و ژو،۲۰۰۴[۱۱۴]۵).
  5. استراتژیهای صادراتی/ اینترنت/ توافقنامههای قراردادی/ سرمایهگذاری مستقیم خارجی (کاتئورا وگراهام،[۱۱۵]۶۱۹۸۷).
  6. استراتژیهای مبادلات تجاری (صادرات) توافق نامههای قراردادی (مانند اعطای امتیاز و فرانشیز) / سرمایه گذاری مشترک مالکیت کامل (ژو و همکاران، ۲۰۱۱[۱۱۶]۷؛ پرسون،[۱۱۷]۸۲۰۰۸ ).
  7. استراتژیهای سرمایهگذاری مشترک/ مالکیت کامل/ قراردادی (تی سنگ،[۱۱۸]۹۲۰۰۵).
  8. استراتژیهای سرمایهگذاری مشترک /اتحادهای استراتژیک/ ادغام و خرید / قرارداد (لی و همکاران ،[۱۱۹]۱۰۲۰۱۱).