…………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۱) مدل مفهوم تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۲-۱) مدل اندرو و سرکین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۴-۱) پست سازمانی افراد پاسخدهنده ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۴-۲) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۳) وضعیت افرادپاسخ دهنده از نظر سن …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۴-۴) وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴-۵) سابقه فعالیتهای صادراتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۶) وضعیت شرکتها از نظر نوع صنعت …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
فصل اول
کلیّات تحقیق
۱ – ۱ مقدمه
متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیّت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافتهاند که صرفاً تکیه و اعتماد بر اهرم رقابتی سنتی مثل افزایش کیفیت، کاهش هزینهها و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و در عوض مفاهیم مثل سرعت و انعطافپذی در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کردهاند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید خود دلیلی موجه بر این تغییر نگرش است. بعلاوۀ امروزه واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل افزایش رقابت در بازارهای جهانی نه تنها برای پیشرفت بلکه برای بقای خود نیازمند تغییر در محصولات موجود و ایجاد محصولات جدید میباشند. فرآیند تولید محصولات جدید که یک مزیت رقابتی برای سازمانهای تولیدی محسوب میشود، یک فرآیند چند جانبه است که افزون بر جهت کاهش هزینهها، کاهش چرخه زمان تولید، با حفظ کیفیت مناسب و قابلیت اطمینان بالا مواجه ساخته است. به همین علت امروزه واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل افزایش رقابت در بازارهای جهانی، نه تنها برای پیشرفت بلکه برای بقای خود نیازمند تغییر در محصولات موجود و یا ایجاد محصولات جدید هستند به طوری که توجه به استراتژیهای بازاریابی بینالملل را در فرآیند تولید این قبیل از محصولات مطرح ساخته است. از سوی دیگر بنگاههای تولیدی، با بهره گیری از سطح بالای تکنولوژی و تیمهای متخصص و کارآزموده نقش کلیدی در انتقال و پیشرفت تکنولوژی داشته و با تعامل با دیگر اجزای شبکههای نوآوری، سعی در ارائه محصولات جدید به ویژه محصولاتی که منطبق با معیارهای قابل رقابتی است که عوامل و جنبههای مختلفی نظیر تعامل با شبکههای نوآوری، همکاری بین واحدهای تحقیق و توسعه، واحد بازاریابی و وجود زنجیره تأمین کارا و بهرهگیری از دانش و مهارت تیمهای چند منظوره را در بر میگیرد. این فرآیند تا این زمان اینگونه دستخوش تغییر و تحول نبوده است. رشد سریع تکنولوژی، افزایش ریسک، و مخاطره در تجارت جهانی و تغییرات روز افزون در نیازهای مشتریان، تیمهای توسعۀ محصول جدید را با فشارهای روز افزونی جهت کاهش هزینه در بازارهای جهانی روبرو داشته است. در صورت عدم پاسخگویی به تغییرات محیطی عمر این سازمانها کوتاه خواهد بود در صورتی که سازمانها انعطافپذیر باشند و مانند یک ارگانیسمهای زنده عمل میکنند قدرت یادگیری و تطبیق با شرایط محیطی را دارا باشند اینگونه سازمانها به علت قدرت انطباقپذیری که با تغییرات محیطی دارند، عمری بسیار طولانیتر از سازمانهای سخت و غیر منعطف خواهند داشت. بعلاوۀ از آن جایی که در سازمانهای تولیدی نسبت تغییرات در نیازهای مشتریان و سرعت ورود محصولات جدید به بازار و در نتیجه عدم قطعیت و ریسک بیش از سازمانهای دیگر است، لذا بهرهگیری از استراتژیهایی نظیر استراتژیهای استانداردسازی و انطباقی که امکان تسریع محصولات جدید، با حفظ کیفیت و هزینه کمتر را در پی داشته باشد به گونهای در کلیه اجزای فرآیند تولید محصول جدید، از مراحل ابتدایی یعنی تشخیص فرصت و خلق ایدههای نوآورانه در تولید محصول تا مرحله تجاریسازی آن به کار گرفته میشود، میتواند موفقیت و سودآوری این سازمانهای تولیدی را در عرصه بازارهای رقابتی جهانی تضمین نماید. همچنین با توجه به شرایط و رقابت موجود در بین شرکتها چگونگی ارتباط و اهمیت ابعاد عملکرد کسب و کار با توجه به تغییرات شرایط و فرصتهای محیطی عملکرد صادراتی یک عامل مهمی است که میزان موفقیت شرکتها را در امر صادرات را میتوان با آن ارزیابی نمود. برای سنجش عملکرد صادراتی تحقیقاتی زیادی انجام شده است و متغیرهای زیادی بر آن تأثیرگذارند که از این متغیرها میتوان به متغیرهای مالی، غیر مالی و مرکب اشاره کرد که بر عملکرد صادراتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم اثرگذار هستند که عوامل کلیدی موفقیت سازمان را برای صادرات یک محصول از طریق طرحریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی موفق محقق خواهد ساخت. در این تحقیق سعی میشود تا تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژیهای بازاریابی بینالملل بر عملکرد صادراتی در شرکتهای تولیدی و صادراتی شهرستان ارومیه بررسی قرار گیرد تا با شناسایی و به کارگیری این عوامل مدیران واحدهای تولیدی بتوانند قدرت پاسخگویی به نیازهای مشتریان داشته و به تسخیر بازارهای جهانی و قابل رقابت با رقبای دیگر بپردازند.
۱- ۲ تعریف و بیان مسئله
بازاریابی بینالملل در سالهای گذشته اهمیت به سزایی برای شرکتها و سازمانها و حتی دولتها در سراسر جهان پیدا کرده است. مهارت و دانش بازاریابی در سالهای اخیر آن چنان اهمیت پیدا کرده است که آن را یکی از اجزای مهم بقای سازمانها و حتی کشورها میتوان بر شمرد و اهمیت آن به صورت فزایندهای در حال افزایش است. روابط بازرگانی بین الملل دارای ابعاد مختلفی است که اثربخشی شرکتها را در بازار بینالمللی به ویژه صادرات تحت تأثیر قرار میدهد. با این وجود شرکتهایی که در بازارهای بینالمللی و محیطهای صادراتی ناشناخته فعالیت میکنند، با عدم اطمینان محیطی بیشتری مواجه میشوند. تحت شرایط متلاطم، احتمال بیشتری وجود دارد که محصولات شرکت متناسب با نیازهای مشتریان و محصولات رقبا نباشد و در نتیجه اثربخشی اقدامات شرکت کاهش مییابد. بنابراین در یک محیط صادرات متلاطمتر صادرکنندگان به مقداری زیادی از اطلاعات به عنوان ابزاری که شناخت آنها را از شرایط متغیر صادرات افزایش میدهد احتیاج پیدا میکنند. به دو دلیل اصلی تصمیمگیری در خصوص انتخاب استراتژیهای تولید محصولات جدید و ورود به بازار جهانی کاری پیچیده و مشکل است. اول، به دلیل ماهیت پویا و پیچیده شیوههای ورود، و دوم، به علت تأثیرگذاری متغیرهای مختلف بر آن. در پاسخ به تحولات گسترده و تغییرات روزافزون بر نیازهای مشتریان و با افزایش شدت پیچیدگی در طراحی محصولات، همگام با پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، تولید و توسعۀ محصولات جدید به عنوان یک ضرورت برای سازمانهای تولیدی و صنعتی مطرح شده است. از نقطه نظر استراتژیکی فرآیند توسعۀ محصول جدید باید به نیاز مشتریان پاسخ مثبت داده و با تکیه بر برتری تکنولوژیکی یک عرصه رقابتی مناسب برای سازمان ایجاد بکند. فرآیند توسعۀ محصول جدید فرآیندی است که در آن یک سازمان کلیه منابع، امکانات و توانایی خود را در قالب تیمهای چند منظوره جهت ایجاد یک محصول جدید و نوآوری شده و یا توسعه و پیشرفت یک محصول موجود به کار میگیرد. به طوری که توسعۀ این محصول به عنوان یک فرآیند اساسی جهت پیشرفت و تجدید سازمان شمرده میشود. از سوی دیگر رشد سریع تکنولوژی، ریسکپذیری و افزایش تغییرات غیرقابل پیشبینی و مداوم در بازارهای جهانی تیمهای توسعۀ محصول جدید را با فشارهای روزافزونی جهت کاهش چرخه تولید محصول همگام با کاهش هزینههای توسعۀای، حفظ نوآوری مطلوب و سریع را با در نظر گرفتن تولید زودتر، بهتر و ارزانتر مواجه ساخته است. در واقع بازارهای معدودی میتوانند اثر این تغییرات رقابتی را انکار کنند. فرآیند توسعۀ محصول جدید به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا با نوآوریهای جدید و تطبیق با نیاز مشتریان و همگام با دیگر شرکتهای موفق، سازمان را به مرحله سودآوری مطلوب برسانند از این رو در جهانی که شرکتها در جهت نیل به مفهوم ضایعات صفر و قابلیت اطمینان بالا را در دستور کار خود میبینند تولید محصولات میبایست از مرحله مهارت به علم تبدیل شود به همین علت امروزه واحدهای تولیدی و صنعتی به این نتیجه رسیدهاند که به دلیل افزایش رقابت در بازارهای جهانی نه تنها برای پیشرفت بلکه برای بقای خود نیازمند تغییر در محصولات موجود و ایجاد محصولات جدید میباشد. فرآیند تولید محصولات جدید که یک مزیت رقابتی برای سازمانهای تولیدی محسوب میشود این فرآیند یک فرآیند چند جانبه است که جنبههای مختلف نظیر تعامل با واحدهای تحقیق و توسعۀ، بازاریابی، وجود زنجیره تأمین و بهرهگیری از دانش و مهارت تیمهای چند منظوره میباشد. به طوری که در عمل تقریباً تمامی شرکتها بدون توجه به ریشه ملی اندازه یا نوع صنعت هم اکنون با این واقیعت مواجه شده و دریافتند که مشارکت نکردن در بازارهای جهانی یک انتخاب بلند مدت نخواهد بود. از این رو ضروریست متغیرهای استراتژیک تعیین کننده استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی شناسایی شوند بدین ترتیب انتخاب روش ورود یکی از مهمترین و بحرانیترین تصمیمات استراتژیک برای شرکتهایی است که به دنبال توسعۀ و گسترش جهانیاند و به انتخاب بازار هدف خود اقدام نمودهاند. بطور ﻛﻠﻲ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻳـﻚ ﺷـﺮﻛﺖ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑـﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻀـﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺸـﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴـﻞﻫـﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮکتها است. ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺍﺻـﻞ ﻣﻬـﻢ دﺭ ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻮﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮﻑﻛﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ ﻣـﻲﺭﻭﺩ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻣﺤــﺪﻭﺩﻳﺖﻫــﺎﻱ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺨـﺶﺑﻨـﺪﻱ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﻙ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﻔﻴـﺪ باشد. ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻــﻠﻲ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳــﺎﺑﻲ، ﺗﺨﺼــﻴﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗأﻣﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﺼـﻮﻝ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺍﺻـﻠﻲ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻗﻠﻤـﺮﻭﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ عبارت است ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫـﺎﻱ ﻫـﺪﻑ ﺧــﺎﺹ ﺑــﺮﺍﻱ ﻳــﻚ ﺧــﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻭ ﻳــﺎ ﻳــﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ [۱]۱ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫـﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺳـﺘﻪﻫـﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﺮﺍﻱ سازمان (واکر و همکاران[۲]۲، ۱۹۹۸). ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺩﺍﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ، منابعی که در ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، کیفیت ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻧﺤــﻮﻩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫــﺎ ﺑــﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺍﺳـﺖ. بدین ترتیب به کارگیری استراتژیهای بازاریابی استاندارد و انطباق در توسعه محصول جدید یک امر اساسی و مهم تلقی میشود. لذا به جهت اهمیت این موضوع شرکتها همسو با تعیین استراتژیهای بازاریابی به ارزیابی برنامههای تولیدی و صادراتی خود مبادرت خواهند کرد. استراتژیهای بازاریابی وسیلهای برای پاسخگویی سازمان به موقعیتهای رقابتی بوده و چارچوب موجود در این زمینه به کمک ایجاد ارتباط بین بخشهای بازاریابی و عوامل برون سازمانی باعث تسهیل در عملکرد صادراتی مؤثر سازمانها خواهد شد. همچنین با توجه به شرایط و رقابت موجود در بین شرکتها چگونگی ارتباط و اهمیت ابعاد عملکرد کسب و کار با توجه به تغییرات شرایط و فرصتهای محیطی عملکرد صادراتی یک عامل مهمی است که میزان موفقیت شرکتها را در امر صادرات را میتوان با آن ارزیابی نمود. برای سنجش عملکرد صادراتی تحقیقاتی زیادی انجام شده است و متغیرهای زیادی بر آن تأثیرگذارند که از این متغیرها میتوان به متغیرهای مالی، غیر مالی و مرکب اشاره کرد که بر عملکرد صادراتی بطور مستقیم یا غیرمستقیم اثرگذار هستند که عوامل کلیدی موفقیت سازمان را برای صادرات یک محصول از طریق طرحریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی موفق محقق خواهد ساخت. بنابراین سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارت است:
پرسش اصلی: توسعه محصول جدید و استراتژیهای بازاریابی بینالملل چه تأثیری بر عملکرد صادراتی دارد؟
پرسشهای فرعی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  1. توسعه محصول جدید چه تأثیری بر عملکرد صادراتی دارد؟
  2. استراتژیهای بازاریابی بینالملل چه تأثیری بر عملکرد صادراتی دارد؟
  3. استراتژیهای بازاریابی بینالملل چه تأثیری بر توسعه محصول جدید دارد؟

۱ -۳ اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه تحولات و تغییرات مستمر بازارهای جهانی منشاء بسیاری از تهدیدها و فرصتهای اقتصادی و بازرگانی است. به منظور ارتقای وضعیت در این بازارها، دانستن این که در چه نقطهای برای مقابله با تهدیدها و بهرهگیری از فرصتها قرار داریم امری ضروری است که بدون سنجش آن شرکتهای تولیدی و بازرگانی در کشور به تدریج جایگاه خود را از دست میدهند و محکوم به انزوای اقتصادی و بازرگانی میشوند. با توجه به شرایط کنونی جامعهی ایران و افول روز افزون منابع انرژی از جمله نفت و افت درآمدهای ناشی از آن و رشد نامتناسب جمعیت، اهمیّت ویژه صادرات غیر نفتی به خوبی مشهود است. از این رو به منظور توسعهی صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی، ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی و صنعتی به واقع آشکار میشود. فناوری در جهان امروز عامل بسیار مهمی در توسعۀ اقتصادی است و باعث دوام و ثبات سیاسی و اقتصادی کشورهاست و صادرات موفق کشورها حاصل توسعۀی محصولات جدید و انطباق و استاندارد کردن فناوری جدید با شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. مدیریت صحیح واحدهای تحقیق و توسعۀ با گردآوری اطلاعات در مورد فناوری صادرات اولویتبندی از نظر منابع مالی، ارزیابی فناوریها، تخصیص منابع لازم، بهبود محصولات فعلی و خلق محصولات جدید میتوان جامعه را به سمت رشد صادرات و توسعۀی اقتصادی و در نتیجه موفقیت در بازارهای جهانی سوق دهد. بعلاوۀ در دنیای سراسر رقابت امروز، موفقیت هر ملت در گرو درک و شناخت از امکانات موجود و بهرهگیری بهینه از آنها به منظور رشد و توسعۀ بیشتر در همه ابعاد و زمینههاست و این امر مهم در کشور ما ایران نیز که سالیان دراز است تکیه بر درآمدهای نفتی داشته، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. جامعهای که می‌خواهد بر پای خویش بایستد و استقلال خود را در جهان امروز حفظ کند نیاز به درآمد از منابع و امکانات دیگری دارد که باید شناخته شوند و به منظور رشد و توسعه آنها برنامهریزی و سرمایه و اقدامات مؤثری را انجام دهند و از درآمد ناشی از این محصولات که زاییده خلاقیت‌های فردی و اجتماعی است استفاده نماید. این امر مهم در درجه اول به تحقیق در مورد شناخت منابع، موانع و امکانات و در درجه دوم به برنامهریزی برای دستیابی به بهرهوری بالاتر و اقدام سریعتر در به انجام رساندن این برنامهها، نیاز دارد (بینشان[۳]۱، ۱۳۸۸). از طرفی صادرات در حالی که عملکرد شرکت از جمله حجم فروش، سهم بازار، سودآوری و موقعیت رقابتی را بهبود می‌بخشد روی سطوحی از استخدام، درآمدهای ارزی، توسعه صنعتی و رفاه ملی هم به طور مثبت تأثیر می‌گذارد. با توسعه جهانی شدن و ادغام اقتصادی در میان کشورها، صادرات به عنوان یکی از مهمترین استراتژی‌های بین المللی[۴]۲ کردن شرکت‌ها و اقتصادها ملی تأثیر دارد باید مدیران شرکتها برای رقابت در بازارهای داخلی و همچنین خارجی باید مسائل و موانع متعدد صادراتی و نتایج آنها را روی توسعه صادراتی شرکت را درک کنند. این مساله برای سیاست‌گذاران هم به منظور اتخاذ برخی اقدامات برای حذف یا حداقل کاهش آثار آنها دارای اهمیت میباشد. برای بازاریابان بینالمللی بسیار حائز اهمیّت است که بدانند برای بازارهای مختلف که دارای نیازهای مختلف هستند و میخواهند در هر بازار به حداکثر سهم بازار دست یابند، آیا باید آمیخته بازاریابی متفاوتی با هر بازار طراحی کنند یا از همان از استراتژی آمیخته بازاریابی مورد استفاده در کشور خودی یا مبدأ استفاده کنند. به همین علت پژوهش حاضر به تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژیهای بازاریابی بینالملل بر عملکرد صادراتی در موسسات تولیدی و صادراتی پرداخته شده است.
۱ – ۴ نوع تحقیق
۱- ۴- ۱ بر اساس هدف
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است.
۱- ۴-۲ بر اساس روش
این تحقیق از لحاظ روش تحقیق، تحقیق پیمایشی است.
۱- ۴ -۳ بر اساس مکان
قلمرو مکانی این تحقیق در استان آذربایجانغربی، در محدوده شرکتهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی شهرستان ارومیه میباشد.
۱- ۵ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق نیمه دوم سال ۹۳-۹۴ میباشد.
۱ – ۶ روش گردآوری دادها
از روش کتابخانهای و میدانی با شیوه پرسشنامهای از سوالهای بسته-پاسخ از نوع حالتهای مقیاس چند درجهای لیکرت استفاده شد به علت اینکه اطلاعات کامل و مشخص درباره این موضوع داده شود از روش مصاحبه هم به عنوان ابزار مکمل استفاده میشود.
۱ – ۷ روش تجزیه و تحلیل دادهها