جهتگیری این راهبرد تمرکز بر توسعۀ محصول با کمترین هزینه یا بیشترین ارزشهاست. این راهبرد عمدتاً برای شرکتهایی مؤثر است که سیکل عمر محصولات و کالاهایشان به مرحله کمال رسیده است .در این حالت برای بهینه سازی هزینه محصول و فرآیند ساخت باید وقت بیشتری صرف کرد.
۲-۳-۳ هزینه کم توسعه
جهتگیری این راهبرد بر حداقل کردن هزینه توسعۀ یا توسعۀ محصول از طریق بودجه خاص، متمرکز است. این حالت وقتی اتفاق میافتد که شرکت توسعۀ محصول را تحت تأثیر قرار داد با دیگران انجام دهد و این زمانی است که منابع مالی شرکت محدود است یا تلاشهای توسعۀای به صورت پنهانی انجام میشود. این جهتگیری تا حدی با راهبرد اول سازگار است.
۲-۳-۴ نوآوری و عملکرد عالی محصول
این راهبرد بر داشتن بالاترین سطح عملکرد محصول، بهترین سطح مشخصههای عملکرد، آخرین تکنولوژی یا بالاترین سطح نوآوری محصول تکیه دارد عمدتاً شرکتهایی به کار گرفته میشود که صنایع و محصولات مختلف دارند. این راهبرد در بردارنده خطرپذیری بیشتر در استفاده از تکنولوژیهای نوین و پذیرش موازنه زمان و هزینه است.
۲-۳-۵ کیفیت، قابلیت اطمینان (سلامت محصول)
این راهبرد بر تضمین سطح بالای کیفیت، قابلیت اطمینان و استحکام محصول تکیه دارد و عموماً درصنایعی کاربرد دارد که به دلیل هزینه بر بودن رفع اشتباه، به کیفیت بالایی نیاز است، مثل هزینه زیاد رسیدگی به برگشتیها در صنایع اتومبیل یا فرآوری غذایی، همچنین به سطح بالای قابلیت اطمینان نیاز است. مانند محصولات هوا فضاء و یا اینکه مسایل ایمنی اهمیّت ویژهای مییابد مانند تجهیزات پزشکی، دارویی، صنایع هستهای و هوافضا. این راهبرد مستلزم صرف زمان و هزینه اضافه برای برنامهریزی، تست و آزمایش، تجزیه و تحلیل و صحهگذاری منظم و مستمر است .
۲-۳-۶ پاسخگویی به بازار
این راهبرد بر فراهم آوردن سطح بالای خدماترسانی، پاسخگوی به نیازهای مشتری و انعطافپذیر ماندن برای پاسخگویی به مشتریان جدید، بازارهای جدید و فرصتهای جدید تکیه دارد. فراهم آوردن این موقعیت خدمترسانی و پاسخگویی در این راهبرد، مستلزم به کارگیری منابع اضافی و صرف هزینههای مرتبط است.
۲-۴ پیشینه تحقیق
کوپر[۱۹]۱ عوامل کلیدی موفقیت توسعۀ محصولات جدید را به شرح زیر برشمرده است:
جهتگیری مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتری محور بودن آن
تمرکز بر ارائه یک محصول در سطح جهانی و در اختیار داشتن یک جهتگیری بینالمللی در فرآیندهای طراحی،
توسعۀ و بازاریابی
توجه به فعالیتهای قبل از توسعۀ به معنای تمرین فرآیند توسعۀ محصول و آمادهسازی مقدمات برای توسعۀ، پیش
از شروع پروژه اصلی توسعۀ محصول
تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد میشود
ارائه و روانهسازی به موقع محصول در بازار (تجاریسازی محصول(
توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی
اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان، نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرآیند توسعۀ، بلکه به عنوان کمکرسان پروژه توسعۀ محصول جدید
در شکل شماره ۲-۱ جایگاه توسعۀ محصولات جدید درمنحنی عمر محصول نشان داده شده است. همان طور که در شکل مشاهده میشود مدیریت توسعۀ محصولات جدید از اهمیّت خاص و راهبردی برخوردار میباشد.
 
شکل۲-۱) جایگاه توسعۀ محصول جدید در منحنی عمر محصول
(منبع: ابراهیمی و همکاران، ۱۳۸۵)
۲-۵ فرآیند توسعۀ محصول جدید
فرآیند توسعۀ محصول جدید از چند دیدگاه در ذیل بیان شده است:
فرآیند توسعۀ محصول جدید از دیدگاه ناسا (۱۹۶۰):

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

  1. آنالیز اولیه )فازاول) ۲٫ تعریف) فاز دوم) ۳٫ طراحی) فاز سوم) ۴٫ عملیات) فاز چهارم)

فرآیند توسعۀ محصول جدید از دیدگاه بوز آلن همیلتون[۲۰]۱ (۱۹۸۲):

  1. توسعۀ استراتژی توسعۀ محصول جدید
  2. تولید ایده
  3. بازنگری و ارزیابی
  4. آنالیز کسب و کار
  5. توسعۀ