مطالعه‌ای با عنوان: تاثیر ارزش افزوده اقتصادی، جریانات نقدی و ارزش بازار سهام، توسط ذرات داخلی پرست و همکاران، در سال ۲۰۱۳، انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر ارزش بازار سهام می‌باشد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق نشان دادند که همبستگی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام وجود دارد و در واقع ارزش افزوده اقتصادی بهترین و مهمترین منبع و مرجع برای پیش بینی ارزش سهام شرکت در بازار می‌باشد (Zarat Dakhely Parast et al.., 2013).
مطالعه‌ای با عنوان: رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و شناور سازی نرخ ارز (CCC) در کمپانی‌های فهرست WSE، توسط بولک و همکاران در سال ۲۰۱۲ انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و شناور سازی نرخ ارز می‌باشد. برقراری ارتباط میان این دو رویکرد می‌تواند یک نگرش پیشرفته برای مدیریت اقتصادی باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که با کاهش چرخه تعدیلات نقدی (افزایش در شناور سازی) ارزش افزوده اقتصادی افزایش نخواهد یافت اما با این حال برخی از پارامترهای مدل ارتباط ضعیفی میان متغیرهای پژوهش نشان دادند (Bolek et al., 2012).
مطالعه‌ای با عنوان: تاثیر ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت، توسط هانگ و وانگ در سال ۲۰۰۸، انجام گرفت. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار شرکت در کشور تایوان می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که ارزش شرکت تابعی از سودهای باقیمانده بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی و همچنین بر مبنای متغیرهای حسابداری است. ایشان معیار سرمایه فکری را نیز یک پارامتر مهم در تعیین ارزش شرکت بیان نمودند (Huang and Wang, 2008).
مطالعه‌ای با عنوان: شواهد تجربی برای ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده سهام، توسط مدیروس در سال ۲۰۰۲ انجام شد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برزیل می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نشان دادند که رابطه‌ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده‌ی اقتصادی و قیمت و بازده سهام شرکت‌ها وجود دارد (De Medeiros, 2005).
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱) مقدمه
علم چون گذشته، محصول جرقه‌های ناگهانی یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مساله یا دشواری ذهنی و یا عملی تایل آید. چنین خصلتی علم را با دیگر نهادها و ارزش‌های اجتماعی پیوندی مستحکم میزند. بی تردید توسعه کمّی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها بر پایه تحقیقات علمی است و تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد، در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می‌شود (خاکی، ۱۳۸۷).
در این فصل قصد داریم به روش شناسی تحقیق بپردازیم تا فرآیند چگونگی جمع آوری اطلاعات و تبدیل آنها به یافته‌ها چون هر تحقیق علمی دیگر بازگو گردد.
۳-۲) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحلیل همبستگی و پس رویدادی است و به روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام می‌گیرد.
۳-۲-۱) روش‌های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای آزمون فرضیه اول از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود و برای آزمون فرضیه دوم از دو معادله رگرسیون تک متغیره استفاده شده و سپس با استفاده از مقادیر R2 درخصوص فرضیه دوم اظهار نظر می‌گردد.
معادلات رگرسیون به شرح زیر است:
MV= a + β۱ * EVA + e
MV= b + β۲ * NOPAT + e
۳-۲-۲) روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش، از طریق مراجعه به کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و اداره‌ی امور نظارت بر شرکت‌ها و مطالعه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه و همچنین گزارش ۱۰ ساله بورس جمع آوری گردید.
۳-۳) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که قبل از سال ۱۳۸۸ (ابتدای دوره زمانی) وارد بورس شده اند، در مجموع ۱۵ شرکت قبل از سال ۱۳۸۸ وارد بورس شده اند.
۳-۳-۱) نمونه آماری
با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، نیاز به نمونه گیری نبوده و هر ۱۵ شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
محدوده زمانی پژوهش
این پژوهش در دوره ۶ ساله بین سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ انجام می‌شود.
۳-۴) روش و ابزار گردآوری
اغلب داده‌های تحقیق حاضر، با مراجعه به کتابخانه‌ها، بورس و اداره امور نظارت بر شرکت‌ها و از طریق مطالعه یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی، گزارش‌های سالانه بورس، گزارش ده ساله بورس، صورت‌های مالی سه ساله و سایر نشریات بورس، گردآوری شده است. قسمتی از اطلاعات نیز از طریقCD دنا سهم گرد آوردی شده است.
۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
تحقیق از نوع تحلیل همبستگی و پس رویدادی می‌باشد.
برای بررسی فرضیه اول، از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده می‌شود و پس از محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر، آزمون معنی داری ضریب همبستگی، از طریق نرم افزار SPSSبررسی شده و سپس در مورد وجود رابطه معنادار یا عدم وجود رابطه معنادار، بین EVA و TSR، اظهار نظر می‌شود.
برای بررسی فرضیه دوم، از دو معادله رگرسیون تک متغیره، استفاده شده است و با استفاده از رگرسیون و تحلیل واریانس و ضرایب تعیین به دست آمده (R)، و با توجه به اطلاعات خروجی از نرم افزار SPSS، درمورد فرضیه دوم (EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد)، اظهار نظر می‌شود.
معادلات رگرسیون به کار گرفته شده به صورت زیر می‌باشد:
برای کسب اطلاعات تفضیلی مراجعه کنید به کتاب (تحلیل آماری) نوشته دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی. انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صص ۱۹۰-۱۸۶
مراجعه کنید به منبع فوق ۱۷۹-۱۷۴
MV=a + β * EVA + e
MV= b + β * NOPAT + e
نکته‌ای که در اینجا ممکن است به ذهن خواننده خطور کند این است که با توجه به عدم نمونه گیری، با آمار توصیفی مواجه خواهید شد و نیازی به آزمون آماری استنباط آماری نخواهیم داشت.
در پاسخ باید گفت که در این مورد نظر واحدی بین تمامی آمار دانان وجود ندارد و متخصصین خبره آمار، اینگونه اذعان می‌دارند که حتی در این مورد نیز بهتر است از استنباط آماری استفاده شود. البته این به این معنی نیست که نتایج به دست آمده از شرکت‌های مورد بررسی را به شرکت‌های دیگر تعمیم بدهیم. بلکه نتایج به دست آمده، به همین شرکت‌ها در سال‌های خارج از محدوده زمانی پژوهش قابل تعمیم است. به عنوان مثال یک شرکت ممکن است در یک سال فرضی با EVA معادل ۱۰ به TSR، ۲۰درصد دست پیدا کند اما در سال‌های بعد مشخص نیست که این شرکت بتواند با همان EVA به TSR20درصد دست یابد. چرا که متغیر های زیادی در این زمینه موثرند که خارج از کنترل محقق است. و از طرفی دیگر، با توجه به اینکه سال‌های مورد پژوهش، براساس محدودیت اطلاعاتی انتخاب گردیده است همه‌ی اینها مجموعا دست به دست هم می‌دهند که آمار استنباطی را بر آمار توصیفی مرجع سازند.
هر دو فرضیه در سه حالت زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
حالت اول: هر ۱۵ شرکت در هر سال مختلف از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.