رهبری، ارتباطات، حل تعارض، چشمانداز، مهارت تحلیلی و مفهومی، قضاوت

مدل ارزیابی عملکرد شرکت فورد

شرکت فورد

کمال و بیعیبی، جسارت، ارتباطات، استقامت و استواری، آموزش و توسعه، تعهد شغلی، تفکر سیستمی

مدل اونت

پیترسون، ۱۹۹۹

دانش و مهارت، آموزش، علائق شغلی، تواناییها، تجربه، تحصیلات

این مدل در واقع یک بانک اطلاعاتی در مورد مشاغل مختلف میباشد.

مدل ارزیابی –ای نوین منابع انسانی در ایران خودرو

۱۳۸۰

رهبری، تفکر استراتژیک، مسئولیتپذیری، انعطافپذیری، دانش کار و حل مسئله، کمالجویی حرفهای، تحمل فشار و پایداری، تصمیم گیری، وفاداری سازمانی، صداقت و قابلیت اعتماد

الگوی فریس

فریس، ۱۹۹۲

مهارت برنامهریزی، خلاقیت، کارآفرینی

این مدل بیشتر نحوه انجام یک ارزیابی موثر در مورد کارکنان را مطرح میکند.

۲-۱۰- ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران
عملکرد نیروی انسانی ارتش در دوران گذشته تا سال ۱۳۴۹ با استفاده از فرمهای اولیه تحت عنوان “تعرفههای نمونه پرسنلی” ارزیابی میشد که برخی از شاخصهای آن عبارتند بودند از: دانش، مهارت، خلاقیت فردی، انعطاف پذیری، شهامت، شجاعت، صداقت، خود باوری، اعتماد به نفس، مقاومت در مقابل سختیها، قدرت ریسک پذیری، اطاعت پذیری، انظباط ظاهری و معنوی(معاونت طرح و برنامه و بودجه و امور مجلس آجا،۱۳۸۸).
هدف از ارزیابی یگانها، سنجش آمادگی رزمی یگانهای رزمی، پشتیبانی خدمات رزمی، مراکز فرهنگی آموزشی در راستای اجرای ماموریت ارجاعی، انجام مسئولیتها طبق وظایف مندرج در شرح وظایف و شناخت کارکنان متعهد، کارا و مسئولیتپذیر در سطح سلسه مراتب فرماندهی، شناخت نارساییها و وقوف بر محاسن یگانها و انعکاس و انتقال آن به سایر واحدهای تابعه آجا[۶۱] است(معاونت طرح و برنامه و بودجه و امور مجلس آجا،۱۳۸۸).
۲-۱۰-۱- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران
هر یگان و سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضای خود در پی اهداف مختلف و گوناگونی است. بدیهی است آجا در ارزیابی کارکنان خویش اهدافی را دنبال میکند که حاصل آن عبارتست از: سنجش بینش، دانش و توانش کارکنان با توجه به مقدورات و محدودیتها و همچنین ارزیابی لیاقتها، قدرت کار، عکسالعمل کارکنان در مقابل استانداردهای تعیین شده در کار، در مقایسه با سایر کارکنان، استعدادها، تواناییها و لیاقتهای نهفته در آنان خواهد بود(عظمی، ۱۳۹۱).
اهم اهداف به قرار زیر است:
۱- کمک به فرماندهان، مدیران، روسا و سرپرستان جهت اتخاذ تصمیم و طرحریزی، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت.
۲- تعیین نوع هدفهای مورد انتظار آجا و تعیین شاخصها با توجه به نوع شغل و ماهیت آن.