موسسه ورک فورث منیجمنت امریکا، ۱۹۹۱

نوآوری و خلاقیت، مدیریت تغییر، چشم انداز جهانی،

این مدل ابتکارعملهای منابع انسانی سازمان را که به نتایج مثبتی دست یافتهاند را شناسایی میکند

مدل بلوغ قابلیت منابع انسانی

۱۹۹۵

مشارکت، شایستگی، آموزش و توسعه، ارتباطات و هماهنگی، نوآوری، رهبری، نظارت و کنترل

این مدل فراهمکننده یک نقشه برای تحول یک سازمان از طریق بهبود مستمر میباشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدل تی. ئی. ای. ام

اداره منابع انسانی ایالات متحده امریکا، ۲۰۰۲

این مدل نحوه اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان را در سازمان ترسیم میکند.

مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی در وزارت نیرو

وزارت نیرو

آموزش، انگیزش، تفویض اختیار، ارتباطات، رهبری، کارآفرینی، بینش اجتماعی و سیاسی، حل مشکل و تصمیمگیری، قدرت اجرایی، رشد شخصیتی، خلاقیت، انعطافپذیری

مدل ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی، ۱۳۸۵

رهبری، ارتباطات، قدرت اجرایی، تصمیمگیری و حل مسئله، هوشیاری محیطی، خویشتن شناسی، تفکر استراتژی، تفکر تحلیلی، تفکر خلاق، تحول آفرینی، مسئولیتپذیری

مدل ارزیابی عملکرد کارکنان در بخش نظامی، دولتی و عمومی کشور کانادا

توانمندی شناختی(خلاقیت و قدرت تحلیل)، ویژگیهای درونی(اعتبار، کارسازی و استدلال حرفهای، شجاعت، فداکاری، صداقت، کمال)، توانمندی تغییر(خود توسعهای و هدایت گروه)، توانمندی اجتماعی(روابط سیستمی، مشارکت، انعطافپذری، ارتباطات)

الگوی ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی مدیران اجرایی در استرالیا

استرالیا