خود را ملزم به انجام کارها نمیداند مگر اینکه آن کار از قبل برنامه ریزی شده و یا صحت انجام آن کار توسط تحقیقات بررسی و تایید شده باشد.
در هنگام اشتباهات و یا شکستها آهنگ آرامش و امنیت را سر میدهد و از اعلام وضعیت خطر پرهیز میکند.
در موقعیتهای چالشی و سخت، منتظر موافقت و یا رهبری دیگران باقی میماند و از انجام اقدامی برای بهبود وضعیت خودداری میکند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

درباره مسائل دشوار سخن میگوید و خود را در صف اول مواجهه با مشکلات قرار میدهد.
برای رسیدن به یک هدف چالشی و سخت و در عین حال نامطمئن نسبت به مصرف منابع و یا صرف زمان وسواس به خرج میدهد.
عقاید قوی و در عین حال واقع گرایانه خود را با توجه به تواناییهای خود ابراز میکند.
به طور قاطع عمل میکند. (حتی در شرایط عدم وجود اطلاعات کامل)

نرمها و روشهای پذیرفته شده سازمان را مورد سوال قرار میدهد و در زمان مناسب آنها را انجام داده و یا درباره آنها به بحث میپردازد.
وظیفه اعلام کردن اطلاعات یا بازخوردهای ناخوشایند و نامطلوب به همکاران را به عهده میگیرد.
از کارکنان در برابر ریسک های محاسبه شده ، حمایت و دفاع میکند.
اقدامات جسورانه و قاطعانه را با وجود خطرات احتمالی ، تضاد و عدم اطمینان انجام میدهد.
همچنین ریسکهای محاسبه شده و دارای بعد کارآفرینی را انجام داده و پاسخگویی در برابر نتایج حاصله را تقویت میکند.

 

ارتباطات : اطلاعات و داده های با اهمیت برای دیگران را مبادله می کند.
غیر اثر بخش تا حدودی اثر بخش اثر بخش بسیار اثر بخش