نمودار۲-۸- مدل پنج شایستگی اصلی مدیریت در ارتش کانادا به همراه قابلیت های مورد نظر
منبع: بابایی ، ۱۳۸۵ ، ۴۳
الگوی شایستگی مدیریتی در بخش عمومی کشور کانادا ، شامل تعدادی شایستگی فرعی در قالب ۵ دسته قابلیت اصلی است که در جدول ۲-۵- نشان داده شده است:
جدول شماره ۲-۵- الگوی شایستگی های مدیریتی در بخش عمومی کشور کانادا

چارچوب عناصر رهبری قابلیت های فرعی موجود در ۵ عنصر مدیریت که هر عنصر بر اهمیت مسئولیت، دامنهی وظایف مدیران با توجه به سطح مدیر، پست و … تغییر کرده و معمولاً متناسب با مدت زمان ارائهی خدمات، رتبه، ارشدیت، حرفه ای گرایی و اعتبار، افزایش می یابد.
کارشناسی حرفه ای[۵۳] فراست کارکردی و تبحر تخصصی و فنی، شناخت و توسعه طراحی محیط نظامی و سازمانی، داشتن ظرفیت و صلاحیت برای ایجاد تحول در سیستم و به کارگیری در سطوح راهبردی و مطرح سازمان
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

توانمندی شناختی[۵۴]

شایستگی چپ مغزی، تحلیل، حل مساله و شایستگی اساسی؛ برای تفکر و فعالیت عقلایی لازم با نظم فکری جهت اخذ تصمیم گیری های قوی و اتخاذ تصمیمات درست؛ شایستگی نوآورانه؛ راهبردی و خلاقیت مربوط به قسمت راست مغزی جهت یافتن روش های نوین، مقاصد خارج از چارچوب و عرف و راه حل هایی که برای مسائل و موضوعات که قبلاً کشف نشده اند، می باشد.

توانمندی اجتماعی[۵۵]

انعطاف پذیری، رفتاری معنی و صادقانه است؛ به همراه مهارتهای ارتباطی که شناخت و اتصال تفاوت ها را شفاف می کند. این توانمندی ها با تبحر بین فردی، باعث متقاعدکنندگی می شود، روابط تیمی که منجر به ایجاد همبستگی و تعهد و هماهنگی می شود و قابلیت ایجاد شراکت، ترکیب شده و منجر به ایجاد روابط راهبردی می گردد.

توانمندی تغییر [۵۶]

خودتوسعه ای، برای اطمینان از خودثمربخشی[۵۷]، توانمندی هدایت گروه[۵۸] برای کسب اطمینان از بهبود واحد تحول گروه، به همراه شناختی از ویژگی های سازمان یادگیرنده، کاربردهای یک سازمان یادگیرنده و توانمندی مدیریت دانش است.

ویژگی های درونی[۵۹]

ارزش ها، کمال، صداقت و قابلیت اعتماد، اعتبار، وفاداری، شجاعت، فداکاری، روحیه، نظم، استدلال حرفه ای در منطق، اخلاقیات و روحیات ناشی از درونی سازی، کارسازی، جرات و برون گرایی در وظایفی که اطمینان می دهد.

شایستگی های عمومی مدیران دولت کانادا
سازمان های دولتی در کانادا، شایستگی های ذیل را برای نظام های مدیریت منابع انسانی، مثل نظام جذب ، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و … مدیران دولتی مورد استفاده قرار می دهند که عبارتند از :
– ظرفیت ذهنی؛ – خلاقیت؛
– مدیریت عملکرد؛ – هوشیاری سازمانی؛
– کار تیمی؛ – مشارکت؛