– استفاده از روشهای نوآورانه به منظور بهبود روش کاری.
۳- ب: دانش و شایستگیهای منابع انسانی شناسایی شده، توسعه مییابند و حفظ میشود.
این معیار ممکن است شامل موارد زیر شود:
– شناسایی، طبقهبندی و تناسب دانش و شایستگیهای کارکنان با نیازهای سازمان
– تدوین و اجرای برنامههای آموزش و توسعه برای انطباق کارکنان با نیازهای قابلیت موجود و آینده سازمان
– توسعه و آموزش همه کارکنان برای کمک به آنها جهت به فعلیت درآوردن تواناییهای بالقوه خودشان
– طراحی و افزایش فرصتهای یادگیری فردی، تیمی و سازمانی
– توسعه کارکنان از طریق تجربه کاری
-توسعه مهارتهای تیمی
– همسوسازی اهداف فردی و تیمی با اهداف سازمانی
– بازنگری و به روزرسانی اهداف فردی و تیمی
– ارزیابی عملکرد کارکنان و کمک به آنها برای بهبود عملکردشان.
۳- پ: منابع انسانی مشارکت داده شده و توانمند میشوند.
این معیار ممکن است شامل موارد زیر شود:
– تشویق و حمایت از مشارکت فردی و تیمی در فعالیتهای بهبود
– تشویق و حمایت از مشارکت کارکنان، برای مثال از طریق کنفرانسهای داخلی، مراسمها و پروژههای اجتماعی
– فراهم کردن فرصتهایی که مشارکت کارکنان را برمیانگیزاند و از رفتار خلاقانه و نوآورانه حمایت میکند
– آموزش مدیران به منظور توانمندسازی کارکنان خود
– تشویق کارکنان به کار تیمی با یکدیگر
۳- ت: منابع انسانی و سازمان گفتگو دارند.
این معیار ممکن است شامل موارد زیر شود:
– شناسایی نیازهای ارتباطی
– تدوین خطمشیها، استراتژیها و برنامههای ارتباطی براساس نیازهای ارتباطی
– ایجاد کانالهای ارتباطی بالا به پایین، پایین به بالا و افقی
– شناسایی و تضمین فرصتهای تسهیم تجارب برتر و دانش
۳- ث: منابع انسانی پاداش میگیرند، تقدیر و توجه میشوند.
این معیار ممکن است شامل موارد زیر شود:
– همسوسازی جبران خدمات، به کارگماری دوباره، مازاد نیرو و سایر شرایط کاری با خطمشی و استراتژی
– قدردانی از کارکنان به منظور افزایش و حفظ مشارکت و توانمندسازیشان
– افزایش سطح آگاهی و مشارکت کارکنان در بهداشت، ایمنی، محیط و موضوعات مسئولیت اجتماعی
– برقراری مزایای مختلف برای کارکنان
– شناسایی و توجه به تنوع کارکنان و زمینههای فرهنگی مختلفشان به منظور ترویج فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
– فراهم کردن منابع و خدماتی که الزامات قانونی را برآورده کرده و در برخی موارد، از این الزامات فراتر رود.
معیار ۷: نتایج منابع انسانی
سازمانهای متعالی به طور جامع نتایج مهم مرتبط با منابع انسانی را اندازهگیری کرده و محقق میکنند.
۷- الف: مقیاسهای ادراکی
این مقیاسها، بیانگر ادراکات از سازمان هستند(برای مثال این مقیاسها از طریق نظرسنجی، گروههای نمونه، مصاحبهها، ارزیابیهای ساختارمند اندازهگیری میشوند). با توجه به هدف سازمان چند نمونه از این مقیاسها ممکن است شامل موارد زیر شوند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.