پژوهش دانشگاهی – بررسی تأثیر شیوه های مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی …

*کیفیت* تحویل به موقع* نواوری در تولید* زمان ورود به بازارH2شکل ۱-۲) چارچوب توسعه یافته، لی و همکاران(۲۰۰۶)۱-۹- تعریف متغیرها۱-۹-۱- تعریف عملیاتیالف) شیوه مدیریت زنجیرهتأمین: شیوههای…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی درکارکنان شرکت های بیمه …

بررسی نگرش اعضای هیئت علمی پیرامون تسهیم دانش همبستگی معنی داری بین فرهنگ ،ساختار دانشکده ،فناوری اطلاعات اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی فردی ،وکار گروهی با…