تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی …

۴-۲-۲-۲- سوال دوم: تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز به چه میزان است؟جدول شماره(۴-۸) میانگین ابعاد تعهد سازمانی دبیران و نیز مقایسه آن…