بررسی نگرش اعضای هیئت علمی پیرامون تسهیم دانش

همبستگی معنی داری بین فرهنگ ،ساختار دانشکده ،فناوری اطلاعات اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی فردی ،وکار گروهی با متغیر وابسته تحقیق (نگرش پیرامون تسهیم دانش ) به دست آمد .نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون به روش توام مشخص نمود که متغیرهای بیان شده حدود ۵۰درصد می توانند در نگرش افراد نسبت به تسهیم دانش نقش داشته باشند

دموری

۱۳۸۸

بررسی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی در دانشگاه اسلامی یزد

که مؤلّفه های سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری با ابعاد هگانه مدیریت دانش دارد

امیرخانی

۱۳۸۴

کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان

مدیریت دانش باعث بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد

روزدار

۱۳۸۲

تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مدیران

بین مدیریت دانش و افزایش نوآوری در محیط کار و بهره وری و عملکرد و نیز بین مدیریت دانش و هریک از شاخص های عملکرد رابطه وجود دارد

۲-۸) چارچوب نظری (مدل مفهومی)
انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمانها، بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند. در نتیجه، تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی یا مانع آن باشند، بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تأثیرگذار خواهند بود. به همین دلیل، اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش، مورد تأکید قرار گرفته است. چنان چه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل گروهها و واحدهای سازمانی افزایش دهد، بیشتر می تواند نسبت به اثربخشی مبادلات اطلاعاتی میان افراد خویش و در نتیجه، مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل کند.(Bhatt,2001) بنابراین ایجاد و گسترش فرهنگ و جوی در سازمان که این نوع ارتباطات و تعاملات را ترغیب کند، از ضرورتهای مدیریت دانش است. بر این اساس، پژوهشگران بر آن شده اند تا ارتباط میان سرمایه اجتماعی و ابعاد، فرایندها و فعالیتهای گوناگون مدیریت دانش را در سازمان، آزمون و تبیین کنند. بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانش برتر ،اتخاذ تصمیمات معقولتر در موضوع های مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش را پیدا کنند. یکی از گام های راهبردی فرآیند مدیریت دانش، تسهیم دانش است. در واقع، سازمان ها به طور مشخص باید نوع مناسب دانش مربوط به فرآیندهای خود را تحت کنترل و مدیریت در آورند و دانش را منبعی مهم برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در سازمان در نظر گرفته و به طور ویژه، به تسهیم دانش حاصل برای بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان دولتی در محیط رقابتی توجه کنند. نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش سازمان های دولتی چنان مهم است که بعضی از نویسندگان اظهار می دارندکه وجود “مدیریت دانش برای پشتیبانی از تسهیم دانش است ” از دلایل اهمیت تسهیم دانش این است که تسهیم دانش موجب بهبود عملکرد وارایه خدمات به مشتریان وکاهش هزین ه ها،زمان توسعه خدمات ومحصولات جدید و زمان تأخیردرتحویل خدمات وکالاها به مشتریان و در نهایت کاهش هزینه های مربوط به دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان می شود (King,2005). بنابراین می توان گفت مدیریت دانش و تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی و روابط بین افراد مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگی با بهره وری ، اثربخشی و عملکرد کارکنان و سازمان ها دارند.
سرمایه اجتماعی ساختاری
سرمایه اجتماعی رابطه ای
سرمایه اجتماعی شناختی
تسهیم دانش(kc)
انتقال دانش(kd)
عملکرد سازمانی
سرمایه اجتماعی
رفتارهای تسهیم دانش
شکل ۲-۸-مدل مفهومی تحقیق(Taegoo,2013)
فصل سوم
روش جمع آوری داده ها
۳-۱) مقدمه
تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده تلقی نمود. این روش نظام مند در نهایت به پروراندن قوانین کلی ، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می شود ( خاکی ، ۱۳۹۰: ۸۷). تحقیق همچنین عبارت است از کشف واقعیات جدیدی که به ما کمک می کند تا در صدد حل و ارائه راهکارهای مقابله با مشکل موجود برآییم(سکاران ، ۱۳۸۸ : ۶).دستیابی به هدف تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. این فصل ناظر بر روش اجرای تحقیق، پیرامون نیل به هدف « مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی در کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان » است.
۳-۲) روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است( ریاحی، ۱۳۸۹: ۸۸). پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت دارد دنبال می کند (خاکی ، ۱۳۹۰: ۹۴). توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد (خاکی ، ۱۳۹۰:۱۰۴). همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد ( سکاران ، ۱۳۸۸ :۳۵۱).
۳-۴) جامعه آماری
جامعه آماری[۶۸] عبارت است از مجموعه ای از افراد ، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند. ( خاکی ، ۱۳۹۰ :۲۵۰). جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان صنایع خودرو سازی سایپا تعداد ۵۰۰ نفر می باشد. پرسشنامه های پخش شده توسط کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان پاسخ داده شده تا با انتخاب گزینه ی مناسب از طیف ۵ گزینه ای لیکرت به سوالات پاسخ بدهند.

این را هم حتما بخوانید :   مطالعه روند مشارکت و همکاری علمی در ویکی پدیای فارسی- قسمت ۱۶

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir